Kursplan för Kemisk molekylär design

Chemical Molecular Design

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB453
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi eller motsv.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

 • beskriva och diskutera den nivå av komplexitet som krävs av en molekyl för att lösa ett givet vetenskapligt problem
 • utvärdera förhållandet mellan nytta och insats vid design och syntes av organiska molekyler
 • beskriva och diskutera design av molekyler för igenkänning av små och biomolekylära målmolekyler
 • planera design och kemisk modifikation av proteiner
 • beskriva och diskutera egenskaper och principer som är gemensamma för katalys av metallorganiska katalysatorer, organokatalysatorer, enzymer och enzymmodeller
 • planera framställning av enkla artificiella enzymer

Innehåll

Design av molekyler för igenkänning av biomakromolekyler: Små organiska molekyler för igenkänning av proteiner, deras yta eller aktiva säte. Igenkänning av domäner och komplex. Studier och jämförelse av olika typer av molekylär igenkänning: små vs små (exemplifieras av metallorganiska och organiska katalysatorer), små vs stora (exemplifieras av naturliga och konstgjorda enzymer), stora vs stora (exemplifieras av protein-protein interaktioner).

Design av molekyler som inhiberar växelverkan mellan biomakromolekyler: Inhibering av protein-protein växelverkan, inhibering av växelverkan mellan nukleinsyror.

Design av katalysatorer: Metallorganisk katalys och organokatalys. Reengineering av enzymer, design av nya enzymer.

Design av multifunktionella molekyler: Biosensorer.

Studenten skall i grupparbetsform identifiera lämpliga strukturer, samt planera syntes och utvärdering av dessa.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av teoretiska övningar, litteratursökningar och projekt. Träning ges i att meddela muntliga och skriftliga rapporter. Övningar och projekt är obligatoriska.

Examination

En skriftlig tentamen ges vid kursens slut. För godkänt på kursen måste såväl tentamen som de obligatoriska momenten vara godkända. Skriftlig tentamen motsvarar 7 hp, obligatoriska övningar och rapporter motsvarar 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.