Kursplan för Forskningspraktik i biologi

Research Training in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG364
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. alt. 2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet. Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • i omfattning och tid avgränsa och planera för genomförande av ett praktikarbete

 • genomföra en översiktlig litteratursammanställning för det aktuella arbetsområdet

 • med korrekt språk presentera ett praktikarbete skriftligt och muntligt.

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen.

Undervisning

Undervisning ges genom individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation av praktikarbetet.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.