Kursplan för Ledningsnät och dricksvattenberedning

Distribution and Treatment of Drinking Water

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV441
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-05-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2011
 • Behörighet: 120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • Identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal och industriell användning.

 • upprätta ett flödesschema för huvudprocesserna för behandling av yt- och grundvatten för produktion av dricksvatten

 • föreslå behandlingsmetoder för råvatten baserat på grund- och ytvatten

 • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten med utpumpning från ett verk mot en/flera högreservoar(-er)

 • förklara hur vattenledningsnät och högreservoarer samverkar över dygnet och året och kunna beräkna vilken reservoarvolym som ett givet ledningsnät behöver

 • redogöra för hur avloppssystem fungerar, innefattande kombinerade och duplicerade ledningssystem

 • sammanfatta grunderna till gällande branschnormer samt regelverk för produktion och distribution av dricksvatten i Sverige och EU, samt branschnormer för dimensionering av ledningsnät

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten och uppsamlat ("harvested") regnvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning och industriell användning. Vanliga metoder för dricksvattenrening för de olika källorna. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt vattenverk. Utformning av ledningsnät som har en eller flera källor och en stor mängd användare. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät. Översikt av gällande branschnormer i Sverige och EU:s vattendirektiv.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) samt övningar (1 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.