Kursplan för Projektarbete i biologi

Project Work in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG367
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. alt. 2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet och grundläggande kunskap om planering, genomförande och presentation av arbete i projektform. Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • i omfattning och tid avgränsa och planera för undersökning av en problemställning

 • redogöra för projektarbetets metodik

 • söka, värdera och sammanställa information relevant för den aktuella problemställningen

 • genomföra urval av lämpliga metoder

 • undersöka, tolka och värdera resultaten från undersökningen

 • med korrekt språk presentera resultaten skriftligt och muntligt i för projektet relevant form.

Innehåll

Ett självständigt utrednings-, forsknings- eller utvecklingsarbete genomföres under ledning av handledare inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Projektarbetesmetodik.

Undervisning

Undervisning ges i form av individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet inklusive en analys av hur det är att arbeta i projekt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.