Kursplan för Biologisk debatt

Core Curriculum in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG424
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2011
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna :


 • ge exempel på, och kritiskt kommentera aktuella händelser där biologiska fakta spelar roll

 • ge en kortfattad översikt av växt- och djurrikets huvudgrupper, olika cellers byggnad och elementära funktioner, ekologins tillämpningar samt fysiologiska processer hos människan

 • redogöra för evolutionslärans grunddrag och människans evolution, de sammanhang inom biologin som leder till en hållbar utveckling, ekologins tillämpningar, människan som ekologisk faktor

 • använda sig av och förstå biologiska data och ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Aktuella trender inom det biologiska ämnesområdet och hur de kan relateras till dagens samhälle såväl lokalt som globalt (exempelvis fågelinfluensan, antibiotikaresistens, GMO).
Översiktlig orientering om systematik, cellbiologi, ekologi och fysiologi för att kunna förstå och tolka olika biologiska begrepp. Behandling av biologiska data. Metodik för vetenskapliga undersökningar.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen är fortlöpande under kursens gång. För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på skriftliga hemuppgifter och muntliga presentationer (4 hp) samt närvaro på fem av sex föreläsningar (2 hp) och ett aktivt deltagande på seminarier och gruppövningar (4 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ulfstrand, Staffan Darwins idé : den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag

  Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsen, Björn Pandemi : myterna, fakta, hoten

  Stockholm: Norstedt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Campbell, Neil A. Biology : concepts & connections

  6. ed.: San Francisco, CA: Pearson:b Benjamin Cummings, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Birgitta Sverige i nytt klimat : våtvarm utmaning

  Stockholm: Formas, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kautsky, Robert Johansson, Birgitta Östersjön : hot och hopp

  Stockholm: Formas, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Birgitta Genklippet? : maten, miljön och den nya biologin

  Stockholm: Formas, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Salonen, Pertti Johansson, Birgitta Bevara arter - till vilket pris? : balansgång mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter

  Stockholm: Formas, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk