Kursplan för Modern fysik

Modern Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-06-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2011
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Mekanik II och Termodynamik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • klassificera och identifiera enklare kubiska kristallstrukturer,

 • förklara fasta materials termiska och elektriska egenskaper utifrån grundläggande modeller för elektronstruktur och fononer,

 • utifrån bevarandelagar förklara materiens innersta struktur i termer av materiens minsta beståndsdelar och deras växelverkningar,

 • utföra beräkningar av kärnreaktioner och partikelsönderfall och redogöra för hur de uppkommer spontant i naturen eller artificiellt av människan samt förklara hur de kan detekteras,

 • söka efter och redovisa, på en grundläggande nivå, för kursen relevanta publikationer,

 • utföra enklare experiment inom halvledarfysik och kärnfysik.

Innehåll

Fasta tillståndets fysik:
Kristallstruktur: kubiska strukturer och deras gitter. Kvantstatistik. Fononer: gitterdynamik och termiska egenskaper. Elektroner: frielektronmodeller, energiband, termiska och elektriska egenskaper.

Kärn- och partikelfysik:
Struktur: tidiga universum, atomkärnor, baryoner, mesoner, antimateria. Växelverkan: elektrosvaga kraften och bosoner, starka kraften och gluoner. Reaktioner: relativistisk kinematik, kärnreaktioner, tvärsnitt, radioaktivitet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och projekthandledning.

Examination

Skriftlig examination vid kursens slut (4 hp) samt godkänt projektarbete (1 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE045 - Kvantfysik fortsättningskurs, eller 1TE701 - Kvantfysik II.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tipler, P.A.; Llewellyn, R.A. Modern Physics

  5th ed.: W.H. Freeman,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompletterande material tillgängligt via kursens hemsida.