Kursplan för Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II

Advanced Course on Topics in Scientific Computing II

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD326
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-03-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2011
 • Behörighet:

  Minst 120 hp inkl. matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs eller motsvarande ska ingå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Syftet med denna kurs är att ge möjlighet till sådan fördjupning inom beräkningsvetenskap som inte täcks i det ordinarie kursutbudet. Det kan t.ex. ske genom studier av forskningsrapporter, böcker, genom ett individuellt projekt eller genom att följa en kurs inom forskarutbildningen.

I de fall då innehållet består av studier av forskningsrapporter, böcker och individuellt projekt gäller följande mål:

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå genom betydande andel självstudier
 • sammanfatta och utvärdera innehållet i det valda specialområdet
 • identifiera, införskaffa och använda nyckelkunskap associerad med uppgiften
 • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området tillämpad beräkningsvetenskap

I de fall då innehållet består av att följa en kurs inom forskarutbildningen ska studenten uppfylla de mål som gäller för forskarutbildningskursen.

Innehåll

Det exakta innehållet fastställs vid varje enskilt tillfälle. Innehållet ska vara på fördjupningsnivå inom något delområde av beräkningsvetenskap. Här avses beräkningsvetenskap i vid mening; tillämpningar inom t.ex. fysik, biologi, kemi passar i kursen förutsatt att de har en beräkningsteknisk inriktning.

Undervisning

Fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Lämplig examination beror av innehållet och fastställs av examinator vid varje enskilt kurstillfälle. De examinationer som förekommer är skriftlig tentamen, muntlig examination av innehåll i bok eller forskningsrapport och/eller implementation och undersökning av numeriska metoder och egenskaper hos dessa metoder.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll (i form av titel) och examinator registreras i UPPDOK för varje enskild registrering. Denna kurs skiljer sig från 1TD322 Öppen fördjupningskurs I, 5 hp enbart ifråga om omfattning, och inte ifråga om nivå. Båda kurserna kan räknas i examen förutsatt att innehållet inte överlappar.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.