Kursplan för Freds- och konfliktkunskap A

Peace and Conflict Studies A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-05-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Pol. mag.-programmet, Samhällsvetarprogrammet samt utnyttjas som fristående kurs.

Innehåll

Moment 1. Introduktion till freds- och konfliktforskning 7.5 hp

Momentet ger en introduktion till freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar. Tolkningsramar introduceras liksom ett antal begrepp som syftar till att klarlägga konflikters uppkomst, utveckling och lösning.

Moment 2. Konfliktanalys 7.5 hp

I detta moment får varje deltagare analysera en valfri konflikt med utgångspunkt från begrepp och teorier som behandlats i tidigare moment. Analysen presenteras i form av en PM och ventileras i seminarieform. Momentet innehåller också träning i källkritisk metod.

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet 15.0 hp

I detta moment studeras säkerhet utifrån olika analysnivåer t.ex. nationell och global nivå. Olika definitioner av begreppet och den vidgade säkerhetsagendan analyseras. Tonvikt läggs vid olika teoretiska perspektiv från litteraturen om internationella relationer. Dessa används för att förklara aktörers säkerhetspolitiska strategier och agerande. I momentet genomförs även ett grupparbete där ett scenario av en pågående konflikt utarbetas med hjälp av teorier och begrepp som behandlas på momentet. Det skriftliga grupparbetet presenteras muntligen och ventileras i seminarieform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.