Kursplan för Freds- och konfliktkunskap A

Peace and Conflict Studies A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-05-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Pol. mag.-programmet, Samhällsvetarprogrammet samt utnyttjas som fristående kurs.

Innehåll

Moment 1. Introduktion till freds- och konfliktforskning 7.5 hp

Momentet ger en introduktion till freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar. Tolkningsramar introduceras liksom ett antal begrepp som syftar till att klarlägga konflikters uppkomst, utveckling och lösning.

Moment 2. Konfliktanalys 7.5 hp

I detta moment får varje deltagare analysera en valfri konflikt med utgångspunkt från begrepp och teorier som behandlats i tidigare moment. Analysen presenteras i form av en PM och ventileras i seminarieform. Momentet innehåller också träning i källkritisk metod.

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet 15.0 hp

I detta moment studeras säkerhet utifrån olika analysnivåer t.ex. nationell och global nivå. Olika definitioner av begreppet och den vidgade säkerhetsagendan analyseras. Tonvikt läggs vid olika teoretiska perspektiv från litteraturen om internationella relationer. Dessa används för att förklara aktörers säkerhetspolitiska strategier och agerande. I momentet genomförs även ett grupparbete där ett scenario av en pågående konflikt utarbetas med hjälp av teorier och begrepp som behandlas på momentet. Det skriftliga grupparbetet presenteras muntligen och ventileras i seminarieform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.