Kursplan för Examensarbete E i finansiell matematik

Degree Project E in Financial Mathematics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA182
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finansiell matematik A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt därutöver kurser i finansiell matematik om minst 30 hp på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten visa förmåga

 • att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete, som för sitt genomförande kräver kreativitet, djupa kunskaper i finansiell matematik och att studenten tar del av vetenskaplig originallitteratur eller i förekommande fall, då arbetet utförs utanför universitetet, av relevant facklitteratur;
 • att redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper i såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig form;
 • att kommentera och ge konstruktiv kritik på andras arbeten inom ämnesområdet.

Innehåll

Det självständiga arbetet kan beroende på studentens inriktning och intresse vara av olika karaktär. Det kan exempelvis bestå i

 • att studenten bidrar till forskningen i finansiell matematik med originalresultat;
 • att studenten studerar en annan forskares originalpapper och kompletterar detta med detaljerade bevis och exempel;
 • att studenten genomför en matematisk analys och behandling av något problemområde inom finansiell matematik;
 • att studenten genomför en utredning av en finansiell problemställning som är hämtad från näringsliv eller offentlig förvaltning och där matematiska och statistiska metoder spelar en betydelsefull roll.

Undervisning

Examensarbetet genomförs under ledning av en handledare, som lämnar närmare anvisningar.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation vid ett seminarium av examensarbetet. Den skriftliga presentationen skall bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd skall studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete i finansiell matematik eller alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.