Kursplan för Förlagsstudier

Publishing Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV279
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-10-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2012
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen är på avancerad nivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse 2011-10-26

Mål

Kursen syftar till att ge en bred belysning av området förlagsstudier (Publishing Studies), vilket innebär dels områdets teori och metod, dels ett antal exempel på vetenskapliga studier av förlagsväsendets och bokmarknadens historia och samtid. Kursen syftar också till att genomlysa nutida förändringsprocesser på svensk bok- och förlagsmarknad i et bredare medialt perspektiv. Tonvikten ligger på perioden från romantiken fram till våra dagar. Kursen riktar sig både till studenter med ambition att bedriva forskning på området och studenter som vill arbeta inom bokbranschen

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• kunna diskutera och jämföra olika teoretiska modeller rörande förlagsväsendet och bokmarknaden, dvs. hela det litterära systemet

• kunna redogöra för huvuddragen i den svenska bokmarknaden, liksom för förlagens roll i den litterära produktionen och de förändringar denna roll har genomgått

• kunna redovisa kunskap om teori, metod och empiri i några förlags- och bokmarknadshistoriska undersökningar av olika slag

• kunna redogöra för hur området förlagsstudier har utvecklats under de senaste decennierna

• självständigt kunna planera en konkret undersökning inom området förlagsstudier, med särskild hänsyn till teoretiska och metodiska problem inom det aktuella ämnet

Innehåll

Förlagsstudier innebär ett vetenskapligt reflekterande studium av bokmarknaden, med särskild tonvikt på förlagens roll i den litterära produktionsprocessen, deras roll som ”grindvakt” och ”vidareförädlare”. Området bidrar med bredare perspektiv på den litterära kulturen och skapandeprocessen, men också med humanistiska perspektiv på frågor som anses höra hemma inom den strikt ekonomiska sfären. Kursen syftar till att ge teoretiska och metodiska verktyg för analyser på området, liksom att exemplifiera olika praktiska tillvägagångssätt vid analysen av förlagens sätt at arbeta och deras roll i i det litterära systemet.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och övningar.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid föreläsningar samt genomförande av en skriftlig och/eller muntlig uppgift. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2014

Förlagsstudier HT14

Information om kurslitteraturen finns på studentportalen, i vänstermenyn under rubriken webbsidor. www.studentportalen.uu.se

 • Squires, Claire. Marketing literature : The making of contemporary writing in Britain

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nørgaard Kristensen, Nete; From, Unni Kulturjournalistik : - journalistik om kultur

  1 uppl.: Fredriksberg: Samfundslitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan