Kursplan för Litteraturvetenskaplig teori och metod

Literary Theory and Methodology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV250
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen.

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en magisterkurs på avancerad nivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 19 jan. -07 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari 2007.

Mål

Kursen syftar till att belysa litteraturvetenskapliga teorier och metoder genom en kritisk diskussion av både originaltexter och senare översikter.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- ha fördjupat sina kunskaper i litteraturvetenskaplig teori och metod, i synnerhet de väsentliga riktningarna på området och klassiska frågor såsom litteraturbegreppet och intentionsproblemet

- vara väl insatt i flera centrala litteraturteoretiska texter från i första hand 1900-talets teoribildning, från rysk formalism till postkolonialism och queerteori

- kunna redogöra för de litteraturvetenskapliga riktningarnas grundläggande principer

- kunna kritiskt bedöma för- och nackdelar hos dessa riktningar och i olika ställningstaganden till centrala teoretiska problem

- allmänt ha utvecklat sin förmåga att bedriva teoretiska resonemang

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om litteraturvetenskaplig teori och metod genom diskussioner och analyser av texter i en serie seminarier. Utöver diskussioner av begreppen litteratur och litteraturteori ges orientering i en rad olika teoretiska och metodiska riktningar såsom rysk formalism och nykritik, strukturalism, poststrukturalism, psykoanalys, fenomenologi, kognitionspsykologi, sociologi, marxism, nyhistoricism, postkolonialism och genusteori. Särskild tonvikt läggs vid en utvecklad förmåga att kritiskt diskutera riktningarnas utgångspunkter samt deras starka och svaga sidor.

Undervisning

Undervisningen sker i form seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt genomförande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter.

Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Inom ramen för den nedanstående litteraturlistan kan utbyten förekomma, däremot inte nämnvärd utökning av det sammanlagda sidantalet.

Begreppen litteratur och litteraturteori

 • Livingston, Paisley Literature

  Ingår i:

  The Oxford handbook of aesthetics

  Oxford: Oxford Univ. Press, 2003

  s. 536-554

  Se bibliotekets söktjänst

 • Derrida, Jaques This Strange Institution Called Literature

  Ingår i:

  Acts of literature

  London: Routledge, 1992

  s. 33-75

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pettersson, Torsten Components of Literariness : Readings of Capote’s In Cold Blood

  Ingår i:

  From text to literature : new analytic and pragmatic approaches

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005

  s. 82-105

  Artikeln finns även i Torsten Pettersson, Dolda principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier (Lund: Studentlitteratur, 2002), 111-132

  Se bibliotekets söktjänst

 • Culler, Jonathan What is Theory?

  Ingår i:

  Literary theory : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2000, c1997

  s. 1-17 och 123-132 (Appendix: Theoretical Schools and Movements)

  Se bibliotekets söktjänst

Rysk formalism och nykritik

 • Entzenberg, Claes Rysk formalism

  Ingår i:

  Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  s. 7-14

  Se bibliotekets söktjänst

 • Slovskij, Viktor Konsten som grepp

  Ingår i:

  Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  s. 15-31

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eichenbaum, Boris Hur Gogol’s [sic] Kappan är gjord

  Ingår i:

  Form och struktur : texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen

  Stockholm: PAN/Norstedt, 1971

  s. 64-84

  Se bibliotekets söktjänst

 • Matterson, Stephen The New Criticism

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 166-176

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lamarque, Peter The intentional fallacy

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 177-188

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wimsatt, W.K.; Beardsley, Monroe C. The Intentional Fallacy

  Ingår i:

  Critical theory since Plato

  San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1971

  (1946) s. 1015-1022

  Artikeln finns även i Modern litteraturteori, Del 1, s. 115-130

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brooks, Cleanth The Heresy of Paraphrase

  Ingår i:

  The well wrought urn : studies in the structure of poetry

  New York: Harcourt, Brace & World, 1947

  s. 192-214

  Se bibliotekets söktjänst

Strukturalism

 • Saussure, Ferdinand de Kurs i allmän lingvistik

  Staffanstorp: Cavefors, 1970

  Läses: "Lingvistikens objekt", s. 31-41 och "Det språkliga tecknets natur", s. 93-98

  Se bibliotekets söktjänst

 • Onega, Susana Structuralism and narrative poetics

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 259-279

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jakobson, Roman; Halle, Morris Fundamentals of language

  'S-Gravenhage: Mouton, 1956

  Läses: "The Twofold Character of Language", s. 58-62 och "The Metaphoric and Metonymic Poles", s. 76-82

  Se bibliotekets söktjänst

 • Todorov, Tzvetan Berättelsens grammatik

  Ingår i:

  Form och struktur : texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen

  Stockholm: PAN/Norstedt, 1971

  s. 218-229

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eco, Umberto Berättarstrukturerna hos Ian Fleming

  Ingår i:

  Form och struktur : texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen

  Stockholm: PAN/Norstedt, 1971

  s. 230-268

  Se bibliotekets söktjänst

 • Culler, Jonathan Structuralist poetics : structuralism, linguistics and the study of literature

  London: Routledge and Kegan Paul, 1975

  Läses: "Literary Competence", s. 113-130

  Se bibliotekets söktjänst

Poststrukturalism

 • Thomson, Alex Deconstruction

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 298-318

  Se bibliotekets söktjänst

 • Derrida, Jaques Structure, sign and play in the discourse of the human sciences

  Ingår i:

  Modern criticism and theory : a reader

  London: Longman, 1988

  s. 108-123

  Texten hittas även i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion 2, red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, s. 389-407.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barthes, Roland Image, music, text

  London: Fontana, 1977

  Läses: "The Death of the Author", s. 142-148

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barthes, Roland Från verk till text

  Ingår i:

  Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  s. 380-388

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foucault, Michel Vad är en författare?

  Ingår i:

  Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  s. 330-348

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Pettersson, Torsten Att fånga världen i ord : litteratur och livsåskådning : teoretiska perspektiv.

  Skellefteå: Norma, 2003

  Läses: Pettersson, "Livsåskådningar i skönlitteraturen - författarcentrering eller textcentrering?", s. 11-23

  Se bibliotekets söktjänst

Psykoanalys, fenomenologi, kognitionspsykologi

 • Surprenant, Céline Freud and pschoanalysis

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 199-211

  Se bibliotekets söktjänst

 • Paccaud-Huguet, Josian Psychoanalysis after Freud

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 280-297

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lysell, Roland Den tematiska kritiken

  Ingår i:

  Hermeneutik : en antologi

  Stockholm: Rabén & Sjögren, 1977

  s. 169-181

  Se bibliotekets söktjänst

 • Richard, Jean-Pierre Mallarmés poetiska universum

  Ingår i:

  Hermeneutik : en antologi

  Stockholm: Rabén & Sjögren, 1977

  s. 182-207

  Anm.: Artikeln utkom 1961 på franska.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Iser, Wolfgang The implied reader : patterns of communication in prose fiction from Bunyan to Beckett

  2. pr.: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975

  Läses: "The Reading Process: A Phenomenological Approach", s. 274-294. Artikeln hittas även i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. D1. Red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, s. 319-341

  Se bibliotekets söktjänst

 • Richardson, Alan Cognitive literary criticism

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 544-556

  Se bibliotekets söktjänst

Sociologi, marxism, nyhistoricism, postkolonialism

 • Furuland, Lars; Svedjedal, Johan Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, cop. 1997

  Läses: Svedjedal, "Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forkningstradition och dess grundantaganden" (1996), s. 68-88

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williams, Raymond Marxism and literature

  Oxford: Oxford U.P., 1977

  Läses: s. 75-100

  Se bibliotekets söktjänst

 • Adorno, Theodor Om lyrik och samhälle

  Ingår i:

  Modern litteraturteori : från rysk formalism till dekonstruktion. D. 1

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  s. 248-265

  Anm.: Artikeln utkom 1958 på tyska.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gallagher, Catherine; Greenblatt, Stephen Practicing new historicism

  Chicago: University of Chicago Press, 2000

  Läses: s. 1-48

  Se bibliotekets söktjänst

 • Boehmer, Elleke Postcolonialism

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 340-361

  Se bibliotekets söktjänst

Genusteori

 • Tolan, Fiona Feminisms

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 319-339

  Se bibliotekets söktjänst

 • Showalter, Elaine A literature of their own : British women novelists from Brontë to Lessing

  2. pr., with corr.: Princeton, N.J.: 1977

  Läses: "The Female Tradition", s. 3-36

  Se bibliotekets söktjänst

 • Purvis, Tony Sexualities

  Ingår i:

  Literary theory and criticism : an Oxford guide

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  s. 427-450

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Gender trouble : feminism and the subversion of identity

  New York: Routledge, 1990

  Läses: "Subjects of Sex/Gender/Desire", s. 1-34

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schoene-Harwood, Berthold Writing men : literary masculinites from Frankenstein to the New Man

  Edinburgh: Edinburgh University Press, cop. 2000

  Läses: "Preface", s. viii-xiv och "Kurtz's Curse. Joseph Conrad's Heart of Darkness", s. 21-34

  Se bibliotekets söktjänst