Kursplan för Retorik och presentationsteknik

Rhetoric, Speech, and Presentation

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV261
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2011-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2012
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 10 mars 2008. Litteraturlistan är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 10 mars 2008.

Mål

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i muntlig samt visuell presentationsteknik (såsom bild, layout, Powerpoint etc.).
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
- ha en översiktlig kunskap om reotriken teorioch begeppsapparat
- ha grundläggande kunskaper i muntlig presentationsteknik
- kunna utforma en presentation på ett effektivt sätt
- behärska grundläggande kunskaper i viseull presentationsteknik
- vara medveten om kroppsspråkets och röstbehandlingens betydelse vid en presentation

Innehåll

Under kursen tränas insamling av stoff, disposition, argumentation, stilistisk uttrycksförmåga, röstbehandling och framförandeteknik. Den studerande får reflektera över egna och andras presentationer, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter. Under kursen tränas informerande och argumenterande muntlig framställning, samt presentationer med tekniska hjälpmedel, t.ex. Powerpoint.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp). Under kursen genomför studenterna muntliga informations- och argumentationsövningar, samt övningar med tekniska hjälpmedel.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och förelagda övningar, samt genomförande av förelagda uppgifter. I kursen ges betygen VG, G och U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.