Kursplan för Textkritik

Textual Criticism

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV251
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2012
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
Kursen är en magisterkurs på avancerad nivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den…och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den xxx. Litteraturlistan är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den….

Mål

Kursen syftar till att ge en historisk orientering om vetenskaplig textutgivning, att informera om den aktuella textkritiska debatten, att granska aktuella utgivningsprojekt och att genom övningar ge inblick i det praktiska editionsarbetet.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

- ha goda kunskaper om vetenskaplig textutgivning, dess historia och dess nutida funktion inom högskoleverksamhet och kultursektorn
- vara väl insatt i de olika stadierna av det textkritiska arbetet – val av grundtext, textetablering och textkritiska kommentarer – samt behärska den rådande terminologin inom ämnet
- kunna redogöra för de vanligaste strategierna, och deras fördelar och nackdelar, i flera aktuella utgivningsprojekt
- ha viss praktisk erfarenhet av att ha ederat ett kortare textparti

Innehåll

Kursen ger en översikt av litteraturvetenskaplig textkritik genom främst läsning och diskussion av teoretisk facklitteratur samt genom studier av textkritiska utgåvor och aktuella utgivningsprojekt. Fokus ligger på textkritikens historia, nutida roll, terminologi samt vanligaste strategier och avväganden. Även praktiska övningar förekommer och i mån av möjlighet studiebesök. Seminarierna ägnas såväl den vetenskapliga utgivningens elementa (såsom grundtextval, transkribering, etablering, upprättande av variantapparater, kommentarer, analytisk bibliografi och handskriftsforskning) som aktuell textkritisk debatt. Särskild uppmärksamhet ägnas den digitalt baserade textutgivningens möjligheter liksom bokens materiella aspekter.

Undervisning

Arbetsformerna utgörs av seminarier och i förekommande fall föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och grupparbeten.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och i övriga förelagda övningar samt genomförande av en skriftlig eller muntlig uppgift. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2007

Böcker och artiklar

Nedanstående lista är endast att betrakta som ett ramförslag; utbyten kan förekomma.

Huvudböcker

 • Henrikson, Paula Textkritisk utgivning : råd och riktlinjer

  Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ståhle Sjönell, Barbro Burman, Lars I vitterhetens tjänst : textkritiska uppsatser : en vänbok till Barbro Ståhle Sjönell

  Stockholm: Svenska vitterhetssamf., 2003

  Läses: Artiklar enligt lärarens anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Forssell, Pia; Knapas, Rainer Varianter och bibliografisk beskrivning : bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 4-6 oktober 2002

  Helsingfors: Svenska litteratursällsk. i Finland, 2003

  Läses: Artiklar enligt lärarens anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burman, Lars; Ståhle Sjönell, Barbro Vid texternas vägskäl : textkritiska uppsatser : bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 16-18 oktober 1998

  Stockholm: Svenska vitterhetssamf. (SVS), 1999

  Läses: Artiklar enligt lärarens anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar

Värdefulla länkar: litteraturbanken.se runeberg.org www.rossettiarchive.org www.wwp.brown.edu (Women Writers Project)

 • Cloud, Random (= Randall McLeod) Fiat flux

  Ingår i:

  McLeod, Randall Crisis in editing : texts of the English Renaissance : papers given at the twenty-fourth annual Conference on Editorial Problems, University of Toronto, 4-5 November 1988

  New York: AMS Press, 1994

  s. 61-172

  Se bibliotekets söktjänst

 • Elovson, Harald Textkritik

  Ingår i:

  Svenskt litteraturlexikon.

  2., utvidgade uppl.: Lund: Gleerup, 1970

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gabler, Hans Walter Electronic Textual Editing: Moving a Print-Based Editorial Project into Electronic Form

  Text Encoding Initiative,

  Länk till artikel

 • Haugen, Odd Einar Det synoptiske problemet

  Ingår i:

  Jørgensen, Jon Gunnar Bok og skjerm : forholdet mellom bokbasert og digitalt basert tekstutgivelse : bidrag til en konferanse arrangert av Nordisk nettverk for edisjonsfilologer 20.-22. oktober 2000

  Oslo: Fagbokforlaget, 2001

  s. 19-46

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jacobsson, Benny Skriftens och bokens ark

  Ingår i:

  Lindberg, Bo Burman, Anders; Jacobsson, Benny Över tid och rum : en antologi tillägnad Bo Lindberg

  Stockholm: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, 2003

  s. 51-66

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mannerheim, Johan Digitalisering och bevarande. Från projekt till långsiktiga program

  Human IT, 2000:1

  Länk till artikel

 • McGann, Jerome From Text to Work: Digital Tools and the Emergence of the Social Text

  Consortium Érudit,

  Länk till artikel

 • McGann, Jerome J. A Critique of modern textual criticism

  Charlottesville, Va: Univ. Press of Virginia, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • McKenzie, D. F. Bibliography and the sociology of texts

  London: British Library, cop. 1986

  Läses: "The book as an expressive form", s. 9-30

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rogers, George C. The Sacred Text : An Improbable Dream

  Ingår i:

  Vogt, George L.; Jones, John Bush Literary & historical editing

  Lawrence: Univ. of Kansas libraries, 1981

  s. 23-33

  Se bibliotekets söktjänst

 • Santesson, Lillemor Philosophe - filosof - philosoph : en ortografisk resa i Leopolds dikter : anförande vid Svenska vitterhetssamfundets årsmöte den 15 maj 2003

  Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Spens, James Ordförklaringar : Om teori och praktik i Strindbergsutgivningen

  Ingår i:

  Kondrup, Johnny; Kynde, Karsten Megen viden i forskellige hoveder : om kommentering af nordiske klassikere : bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 13.-14. november 1999

  København: Reitzel, 2000

  s. 188-201

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svedjedal, Johan www.litteraturbanken.se : Planer och principer

  Ingår i:

  Samlaren : tidskrift / utgifven af Svenska litteratursällskapets arbetsutskott

  (2004) s. 237-263

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svedjedal, Johan Almqvists det går an och konsten att överleva : En texthistorik

  Ingår i:

  Litteratur och samhälle : meddelande från Avd. för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen, Uppsala

  vol. 1 (1988-1989) nr. 2

  67 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ulfsparre, Anna Christina Vårt elektroniska samhälle och kulturarvet

  Ingår i:

  Human IT : tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv.

  Länk till artikel

  (2001) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

Därtill studeras ett antal textkritiska utgåvor i tryckt och digital form, t.ex.:
Almqvist, C. J. L., Drottningens juvelsmycke, Samlade Verk, del 6, utg. Lars Burman (2002)
Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655, utg. Sture Allén (1965)
Strindberg, August, Samlade Verk, del 27 (Nationalupplagan), utg. Gunnar Ollén (1984)
Sveriges medeltida ballader, del 1, utg. av Svenskt visarkiv, huvudred. Bengt R. Jonsson (1983)