Kursplan för Genusvetenskap B

Gender Research B

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-27
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 40, 2011
 • Behörighet: Genomgången kurs Genusvetenskap A eller Feministiska studier A, 30 hp med godkänt resultat
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap
Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Mål

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om och tillämpa aktuella teorier och metoder inom genusvetenskapen, samt att utveckla och tillämpa förmågan i akademiskt skrivande.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-kritiskt diskutera och problematisera centrala begrepp, liksom valda teorier och metoder från makt- och genusteoretiska perspektiv
-självständigt tillämpa centrala riktningar och resonemang inom genusvetenskapen på ett fördjupat sätt
-författa en vetenskaplig uppsats utifrån grundläggande kunskaper om teori, metod och akribi

Innehåll

I kursen ingår 4 delkurser om 7,5 hp:

Kursens delar

B1: Genusteoretisk fördjupning 7,5 hp
Under denna delkurs ges fördjupade kunskaper i aktuella och centrala forskningsfrågor inom genusvetenskapen och hur dessa tillämpas teoretiskt.

B2: Tematisk fördjupning 7,5 hp
Utifrån ett eller flera aktuella teman inom genusvetenskapen ger denna delkurs studenten en fördjupad kunskap i syfte att kritiskt kunna diskutera och reflektera kring centrala forskningsfrågor.

B3: Metoder i genusvetenskapen 7,5 hp
Delkursen syftar till att introducera, kritiskt diskutera och tillämpa ett urval av genusvetenskapens vanligaste metoder såväl kvalitativa som kvantitativa.

B4: Uppsats 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge studenten färdigheter i att tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper och färdigheter i form av ett självständigt skriftligt arbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Alla seminarier är obligatoriska. Icke lärarledda grupparbeten ingår i undervisningen. Studenten förväntas att självständigt delta i seminariediskussionerna och att själv eller tillsammans med andra studenter i kursen ansvara för delar av seminariediskussionerna, genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Examination

Delkurserna 1 till 3: Examinationen sker genom deltagande i seminarier och fortlöpande kunskapskontroll samt avslutande muntligt eller skriftligt prov. Det skriftliga provet kan vara i form av hemskrivningsfrågor och/eller PM.
Delkurs 4: aktivt deltagande i uppsatsseminarier, framläggande av en självständigt författad uppsats, samt opponering på annan students uppsats.

Samtliga delkurser bedöms med betygen VG, G eller U.

För studeranden som underkänts i prov anordnas en omtentamen inom ett par veckor efter ordinarie prov. Vid terminsslut anordnas ett tredje provtillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.