Kursplan för Genusvetenskap C

Gender Research C

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-09-27
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet:

  Genomgången kurs Genusvetenskap A och B eller Feministiska studier A och B, 60 hp med godkänt resultat

 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap

Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade och vidgade kunskaper om och insikter i tvärvetenskaplig genusforskning i såväl dess klassiska som aktuella teori- och metoddiskussioner. På denna nivå ställs högre krav på vetenskaplighet vad gäller analys och tillämpning av teoretiska och metodiska resonemang, samt självständig och avancerad problemdiskussion. En tillämpning av kunskaperna sker i form av ett självständigt uppsatsarbete.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-Redogöra för centrala teoretiska inriktningar och forskningsfält inom genusvetenskap

-Föra en självständig argumentation kring ett urval originaltexter inom det genusvetenskapliga fältet utifrån skilda teoretiska utgångspunkter

-Självständigt identifiera, formulera och analysera ett problemområde med avgränsande analytiska frågeställningar, teoretiska och metodiska ansatser, samt genom detta bidra med ny genusvetenskaplig kunskap

-självständigt författa en genusvetenskaplig uppsats

genusvetenskaplig kunskap

Innehåll

I kursen ingår 3 delkurser:

Kursens delar

C1: Genusteoretiska texter 7,5 hp

Syftet med denna delkurs är att utifrån ett urval originaltexter och aktuella teoretiska områden ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i att analytiskt diskutera och problematisera valda genusvetenskapliga ämnen.

C2: Genusvetenskaplig metodologi 7,5 hp

Under denna delkurs är syftet att studenten tränas i att på en fördjupad nivå tillämpa ett urval metodologiska och för genusvetenskapen relevanta vetenskapsteoretiska frågor.

C3: Uppsats 15 hp

Delkursen syftar till utarbetandet av en självständig vetenskaplig uppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och problemdiskussioner i mindre grupper, samt individuell handledning av uppsats. Alla seminarier är obligatoriska. Icke lärarledda grupparbeten ingår i undervisningen. Studenten förväntas att självständigt delta i seminariediskussionerna och att själv eller tillsammans med andra studenter kursen ansvara för delar av seminariediskussionerna, genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Examination

Delkurserna 1 och 2: Examinationen sker genom deltagande i seminarier och fortlöpande kunskapskontroll samt avslutande muntligt eller skriftligt prov. Det senare i form av hemskrivningsfrågor och eller PM-uppgift.

Delkurs 3: aktivt deltagande i uppsatsseminarier, framläggande av en självständigt författad uppsats, samt opponering på annan students uppsats.

Samtliga delkurser bedöms med betygen VG, G eller U.

För studerande som underkänts i prov anordnas en omtentamen inom ett par veckor efter ordinarie prov. Vid terminsslut anordnas ett tredje provtillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.