Kursplan för Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi

Economics B: Economics of Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE675
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-29
 • Inrättad av: Nationalekonomiska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Genomgått Nationalekonomi A 30 hp och godkänd på minst 22,5 hp

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- beskriva grunddragen av en utvecklingsekonomi

- förklara skillnaderna mellan ekonomisk tillväxt och utveckling samt diskutera olika utvecklingsmått

- verbalt och grafiskt förklara tillväxtteorier och samt diskutera deras brister i samband med u-länder

- identifiera de fundamentala problemen i utvecklingsländer

- kartlägga och granska lämpliga ekonomiska politik för att komma rätta med olika utvecklingsproblem

Innehåll

Kursen börjar med en kort översikt över utvecklingsekonomiernas särdrag och presentera olika mått som används för att mätta utvecklingen samt en diskussion om ekonomisk tillväxt kontra utveckling. Sedan analyseras olika tillväxtteorier följd av en diskussion on statens roll i utvecklingsprocessen, teoretiskt och historiskt. Resten av kursen försöker att behandla speciella frågor som följande:

Vad menas med fattigdom och hur mätts det? Vad är sambandet mellan ekonomisk tillväxt, fattigdom och inkomstfördelning? Är den höga befolkningstakten ett allvarigt problem? Hur har utbildnings- och hälsotrenderna varit i dessa länder de senaste decennierna och hur ser ut de framtida utsikterna? Skall dessa länder industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Skall dessa länder industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Vad menas med bistånd och globalisering, hur påverkas utvecklingsländerna?

Diskussionerna omfattar också diverse ekonomisk politik som kan främja utvecklingen. Jordbrukspolitik, industripolitik och handelspolitik är några sådana exempel. Under kursen används åtskilliga exempel från U-länder i Asien, Afrika och Latin America för att bättre belysa olika aspekter av utvecklingsfrågan.

Undervisning

Undervisningen är på engelska. Den består av föreläsningar med inlagda seminarier.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Economics of development Perkins, Dwight H.; Radelet, Steven; Lindauer, David L.; Block, Steven A.

  7. ed.: New York, N.Y.: Norton, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan