Kursplan för Nyirisk läskurs

Modern Irish Reading

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KS239
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-13
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet:

  Nyiriska III

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • Kunna läsa, översätta och analysera avancerade prosatexter på iriska
 • Kunna identifiera och diskutera grammatiska företeelser i litterär kontext
 • Kunna självständigt läsa en enklare roman på iriska och göra muntliga och skriftliga referat

Innehåll

Kursen utvecklar studenternas läs- och skrivfärdigheter på nyiriska genom studium av valda skönlitterära texter. Genom texterna studeras även mer avancerade grammatiska fenomen som diskuteras i undervisningen. Färdigheter i tal och hörförståelse tränas genom gruppdiskussioner.

Undervisning

Undervisning campuskurs: Gruppundervisning. Undervisningen kan ges med webbstöd.

Undervisning distanskurs: undervisning sker via den Internetbaserad lärmiljön. Ett antal fysiska träffar för gruppundervisning kan tillkomma.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan