Kursplan för Forskningspraktik i biologi

Research Training in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG225
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: Biologi 80 hp motsvarande basblocket i biologi inom kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet. Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • i omfattning och tid avgränsa och planera för genomförande av ett praktikarbete

 • genomföra en översiktlig litteratursammanställning för det aktuella arbetsområdet

 • med korrekt språk presentera ett praktikarbete skriftligt och muntligt.

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen.

Undervisning

Undervisning ges genom individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation av praktikarbetet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.