Kursplan för Fältkurs i geovetenskap

Field Course in Earth Science

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV031
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-03-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 44, 2011
 • Behörighet: Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi 10 hp samt Strukturgeologi och markstabilitet 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna


 • identifiera, klassificera och analysera fältdata som är relevanta för ett eller flera av geovetenskapens huvudområden

 • knyta data till olika geovetenskapliga miljöer

 • insamla relevanta data i fält

 • bearbeta och tolka insamlade data och presentera en analys anpassad efter arbetsmarknadens eller forskarsamhällets behov.

Innehåll

Kartering eller annat fältarbete i lämpliga geovetenskapliga miljöer för den valda inriktningen. Sammanställning av kartor, eventuella profiler och tolkningar i rapportform. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Föreläsningar och övningar. Deltagande i övningarna är obligatoriskt.

Examination

Godkänd rapport med kartor, diagram och beskrivning/tolkning.

Övriga föreskrifter

Fältkursen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten. För den student som ej önskar delta arrangeras alternativ undervisning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.