Kursplan för Teknik, makt och mänsklighetens framtid

Technology, Power and the Future of Humanity

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2013
 • Behörighet:

  Universitetsstudier 60 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika teknologier;
 • tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i individuella samt kollektiva meningsskapande processer;
 • kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för riskbedömning och teknikvärdering av dessa.

Innehåll

Kursen inleds med att diskutera historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Teknik, makt och mänsklighetens framtid - campus januari-mars (not relevant for the distance course)

 • Artikelkompendium

  Obligatorisk

 • Hornborg, Alf Myten om maskinen : essäer om makt, modernitet och miljö / Alf Hornborg

  Göteborg: Daidalos, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rifkin, Jeremy. The zero marginal cost society : the internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Technology, Power and the Future of Humanity - Distance January - May (ej relevant för campuskursen)

 • Hulme, Mike Can Science Fix Climate Change?: A Case Against Climate Engineering

  John Wiley & Sons, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nye, David E. Technology matters : questions to live with

  Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk