Kursplan för Medicinens historia

The Medical History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3NR501
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1N, Historia G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-06-30
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beslut och riktlinjer

Ämnet Medicinens historia introduceras åter inom vetenskapsområdet Medicin och Farmaci.

Kursen avser att ge en översiktlig orientering om medicinens historia genom tiderna, med särskild betoning på den moderna medicinens framväxt från 1800-talet fram till våra dagar. De senaste femtio årens snabba utveckling inom biomedicin är en del av historien, som ännu är svår att överblicka, men kursens historiska perspektiv innebär också en dialog mellan det förflutna och dagens situation nationellt och globalt.

Mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha:

- grundläggande kunskap om viktiga förändringar i förståelsen av sjukdomars uppkomstmekanism och om några betydelsefulla framsteg inom diagnostik och behandling

- grundläggande kunskap om hur synen på patienten och patientens roll har förändrats över tiden

- en orientering om vissa sjukdomars historia (infektionssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, psykiatriska sjukdomar) och hur den medicinska kunskapsutvecklingen bidragit till befolknings- och samhällsförändringar, som i sin tur lett till förbättrad folkhälsa, och hur den påverkat utbildning, forskning och sjukvårdsorganisation fram till idag

- lärt känna några medicinhistoriska miljöer och medicinhistoriska rariteter med anknytning till Uppsala och Uppsala universitet

Innehåll

- äldre sjukdomsteorier
- obduktionernas betydelse för kunskap om anatomi, fysiologi, histologi och patologi
- preventionens betydelse
- upptäckten av mikroorganismerna, aseptiken och antibiotika i ljuset av dagens resistensläge
- anestesins och smärtlindringens historia; patientens förändrade makt och ansvar
- från läkeväxter till global läkemedelsindustri; kvacksalveri och placebo
- frågeställningar som aktualiseras av kursdeltagarna

Undervisning

- Föreläsningar
- Dialogseminarier
- Studiebesök (Medicinhistoriska museet, Gustavianum med Anatomiska teatern, Wallersamlingen på Carolina, Linnémuseet, Doktor Westerlund-museet i Enköping)

Examination

Aktivt deltagande. Individuell skriftlig arbetsuppgift för varje kursdeltagare, som väljer ett ämne med medicinhistoriskt perspektiv.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bynum, William F. History of medicine : a very short introduction

  Oxford ;a New York: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cooter, Roger; Pickstone, John V. Companion to medicine in the twentieth century

  London: Routledge, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fåhræus, Robin Lindskog, Bengt I. Läkekonstens historia

  Ny, bearb. utg.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1970

  Se bibliotekets söktjänst

 • Qvarsell, Roger; Eriksson, Bengt Erik Hur skall själen läkas? : den psykiatriska vårdens förändringar

  Stockholm: Natur och kultur, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Fanu, James The rise and fall of modern medicine

  London: Little, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Huisman, Frank; Warner, John Harley Locating medical history : the stories and their meanings

  Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Porter, Roy The greatest benefit to mankind : a medical history of humanity from Antiquity to the present

  London: HarperCollins, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wootton, David Bad medicine : doctors doing harm since Hippocrates

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Uddenberg, Nils Lidande och läkedom : 1 Medicinens historia fram till 1800

  Lidingö: Fri Tanke, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Uddenberg, Nils Lidande och läkedom : 2 Medicinens historia från 1800 till 1950

  2015

  Se bibliotekets söktjänst