Kursplan för Materialkemi

Materials Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-12-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2012
 • Behörighet: Genomgången kurs i Fasta tillståndets kemi 5 hp eller motsv.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna


 • beskriva och förklara defekter med olika dimensionalitet i material samt kunna utföra jämviktsberäkningar för punktdefekter enligt Kröger-Vinks metod.

 • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva några diffusionsmekanismer

 • rita och tolka binära och ternära fasdiagram samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur.

 • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling i kristallina och amorfa system.

 • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga amorfa och kristallina materialsystem (enl. separat lista).

 • beskriva några tillverkningsmetoder för metalliska och keramiska material

Innehåll

Defektteori, diffusion, fasomvandlingar, ternära fasdiagram, samband mellan fasdiagram och mikrostruktur. Struktur och egenskaper hos teknologiskt viktiga kristallina och amorfa material. Syntesmetoder.

Laborationer: Metallografi, Fastfasdiffusion. Syntes och karakterisering av BaTiO3
Kommunikationsträningen är integrerad i materialinriktningens kurser. I denna kurs får studenten särskilt träna att:
- beskriva den teknologiska användningen av ett metalliskt legeringssystem.
- söka litteratur i vetenskapliga tidskrifter samt söka information på www.
- presentera arbetet muntligt och skriftligt.
- opponera på ett presenterat arbete.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs. Laborationskursen och kommunikationsträning är poängsatt till 2 poäng.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.