Kursplan för Neurobiologi

Neurobiology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG207
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-12-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: Biologi, 80 hp motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogrammet i biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • redogöra för nervcellers struktur och funktion

 • beskriva det centrala nervsystemets (CNS), autonoma nervsystemets och det perifera nervsystemets (PNS) inklusive sinnesorganens struktur och funktion och beskriva hur samspelet mellan dessa och de viktigaste transmittorerna påverkar kroppens funktioner

 • beskriva några av hjärnans högre funktioner som biologiska rytmer, emotioner, minne och kognition

 • redogöra för hur samspelet mellan gener och miljö påverkar personlighet och hälsa

 • sammanställa och presentera en litteraturstudie samt utveckla sin förmåga till kritisk analys och diskussion genom att granska texter i vetenskaplig press

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om molekylär och cellulär neurobiologi och grundläggande kunskap om allmän neurobiologi. Tyngdpunkten läggs på däggdjurens neurobiologi, framför allt på människans, men jämförande studier ingår också som en viktig del.
Kursens inledning fokuserar på neuroanatomi och grundläggande cellulära mekanismer såsom transmittorfrisättning och elektrofysiologi. Därefter beskrivs mer integrerat olika funktioner i nervsystemet från molekylär till kognitiv nivå, exempelvis de olika sinnena (syn, lukt, osv.), rörelseapparatens neurobiologi, hur de inre organen regleras av nervsystemet, biologiska rytmer, emotioner.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar och laborationer.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i obligatoriska moment (laborationer, seminarier och litteraturseminarier), godkänd laboratorierapport, godkända muntliga duggor samt godkänt resultat på tentamen. Skriftlig tentamen (9 hp), laborationer (2 hp), seminarier ger (2 hp) och litteraturseminariet (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 44, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan