Kursplan för Ekotoxikologi

Ecotoxicology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG308
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-11-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, alt. 2) 90 hp biologi, samt i båda fallen, Toxikologi 12 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter som möjliggör en helhetsbedömning av kemikaliers spridning, förekomst och effekter inom olika biologiska organisationsnivåer i miljön. För att nå detta mål kommer den toxikologiska begreppsapparat, som introducerats under kursen i toxikologi, att utvecklas och fungera som ett viktigt hjälpmedel.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för främmande kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning i miljön
 • redovisa och förklara negativa effekter av främmande kemikalier på olika biologiska organisationsnivåer
 • uppskatta risken för att en kemikalies negativa effekter ska fortplantas uppåt i organisationsnivå - från cellnivå mot ekosystemnivå baserat på kunskap om kemikaliens toxicitet, nedbrytbarhet och biologiska tillgänglighet
 • ta fram och kritiskt värdera toxikologisk information från olika källor (internetbaserade databaser, handböcker, vetenskapliga artiklar)
 • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, en miljöfarlighetsmärkning
 • självständigt genomföra, samt skriftligt och muntligt presentera, en miljöriskbedömning av växtskyddsmedel

Innehåll

Miljökemi: Momentet omfattar en genomgång av olika kemikaliegrupper av antropogent ursprung (bekämpningsmedel, industrikemikalier, läkemedel) som återfinns i miljön. Fokus kommer att vara riktat mot dessa kemikaliers källor, spridningsvägar, biotransformation och fördelning mellan olika delar av miljön.

Effekter av antropogena kemikalier: Momentet omfattar kemikaliers negativa effekter på cell-, organ-, organism-, populations- och ekosystemnivå med fokus riktat mot bakomliggande toxikologiska verkningsmekanismer. Studenterna genomför i grupp två projekt. Det ena gäller konsekvenser av ett punktutsläpp av en miljöfarlig kemikalie. Det andra gäller en experimentell studie på fisk där studenterna undersöker effekter orsakade av exponering för miljörelevanta kemikalier antingen i fält eller på laboratoriet. Båda projekten avslutas med muntlig och skriftlig presentation

Farokaraktärisering: Momentet omfattar miljöfarlighetsmärkning av kemikalier enligt de riktlinjer som gäller inom EU och övriga världen. En väsentlig del inom detta moment är framtagande och värdering av adekvat information från såväl Internetbaserade databaser som tryckta källor. Studenterna genomför ett individuellt projekt gällande en miljöfarlighetsmärkning av en kemikalie. Projektet avslutas med muntlig och skriftlig presentation. Enligt gällande lagstiftning är miljöfarlighetsmärkningen något som kemikalieindustrins ansvarar för.

Miljöriskbedömning: Momentet omfattar miljöriskbedömning dels av växtskyddsmedel enligt de regler som gäller inom EU och dels av läkemedel enligt de regler som används inom läkemedelsindustrin i Sverige. Miljöriskbedömningarna genomförs i grupp och avslutas med muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, räkneövningar och projektarbeten . Aktivt deltagande i projektarbetenas alla delar är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Projektarbeten 5 hp

Teorin examineras genom skriftlig tentamen. Delkursen projektarbeten omfattas av skriftlig och muntlig presentation samt opposition på andra kursdeltagares projekt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.