Kursplan för Ekologisk metodik

Ecological Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG324
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-11-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge fördjupad metodkunskap inom det ekologiska fältet, genom att lära deltagarna att planera, genomföra, sammanställa, samt kritiskt granska och utvärdera ekologiska inventeringar och karteringar i terrestra miljöer. Kursen ger även färdigheter som är avsedda att tillämpas inom ekologisk miljöövervakning och monitoring. Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • redogöra för allmänt förekommande metoder för ekologiska inventeringar och karteringar.

 • tillämpa anvisningar i standardiserade monitoring- och övervakningsprogram och tillämpa en rad olika fältmetoder, främst sådana som allmänt används i terrestra miljöer

 • värdera och jämföra alternativa metoder för specifika inventerings- och karteringsändamål, och därigenom kunna identifiera/motivera de mest relevanta metoderna för olika syften

 • självständigt detaljplanera och genomföra goda ekologiska inventeringar och karteringar, vad avser en rad olika taxa

 • värdera utnyttjandet av indikatorarter inom miljöövervakningsprogram

 • självständigt utvärdera, sammanställa och värdera resultaten av ekologiska inventeringar och karteringar

 • arbeta med basala tillämpningar av GIS

 • använda statistiska metoder/modeller som används för ekologiska observationsdata, samt kunna kritiskt utvärdera dessa metoder

 • framställa redovisa samt diskutera inventerings- och karteringsresultat muntligt och skriftligt.

Innehåll

I form av föreläsningar och seminarier ges under kursens första halva dels en grundlig orientering i de inventerings- och karteringsmetoder som är vanliga, dels en genomgång av de statistiska metoder som används för denna typ av studier. Tyngdpunkten ligger här på terrestra miljöer och biotiska parametrar, men exempel hämtas från många olika organismgrupper och habitat. Föreläsningar innefattar också användningen av GIS liksom program för miljöövervakning (t. ex. Natura 2000 och NILS, Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) vilka är viktiga instrument i arbetet med hållbar utveckling. Tillämpade element förekommer i denna del av kursen, i form av problemorienterade grupparbeten och övningar (metodik- och datorövningar), avsedda att ge praktisk erfarenhet av de metoder som kursen täcker. Betydelsen av inventeringar och karteringar inom tillämpad naturvård (t.ex. inför reservatsbildning och miljömålsuppföljning) beskrivs och diskuteras.

Den andra halvan av kursen domineras av praktiska element. Under en av de avslutande veckorna genomför studenterna gruppvis ett antal inventeringar och karteringar under en koncentrerad fältvecka. Dessa kommer att innefatta t.ex. kärlväxter, evertebrater och fåglar. Denna verksamhet planeras i detalj innan fältveckan, och sammanställs, utvärderas och redovisas efter hemkomst.

Kursens progression och yrkeslivsanknytning ges framför allt i de övningar där studenterna får tillämpa sina kunskaper i ekologi från tidigare kurser och använda dem i praktiskt naturvårdsarbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter, gruppövningar (metodik- och datorövningar) och fältkurs. Deltagande i fältprojektets delar, seminarier, litteraturuppgifter och gruppövningar är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer i samband med fältprojektet.

Examination

Delkurser: Teori 7,5 hp; Övningar (inklusive fältkurs) 7,5 hp
Teoridelen examineras i ett skriftligt prov samt fordrar aktivt deltagande i seminarier och litteraturuppgift som redovisas skriftligen. Övningarna (metodik- och datorövningar) fordrar aktivt deltagande och bedöms löpande av examinerande lärare. Fältkursen redovisas som en skriftlig rapport (enligt mall) och en muntlig presentation.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sutherland, William J. Ecological census techniques : a handbook

  2. ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan