Kursplan för Makromolekylers struktur och funktion

Structure and Function of Macromolecules

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG349
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-10-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: 150 hp avklarade kurser inklusive alt. 1) 60 hp biologi och 30 hp kemi alt. 2) 90 hp biologi alt. 3) antagen till masterprogrammet i kemi, inriktning biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att ge studenten avancerade kunskaper om relationen mellan makromolekylers struktur och funktion. Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • redogöra för grunderna för biologiska makromolekylers uppbyggnad och egenskaper

 • förklara grunderna i biologisk katalys

 • förklara mekanismer för hur viktiga biologiska processer sker och kontrolleras: t.ex. cellsignalering, transkription, och translation

 • förklara uppbyggnad av komplex som ribosomer och virus och av aggregat som filament och tubuli

 • redogöra för principerna för de viktigaste metoderna för strukturanalys: röntgenkristallografi, NMR och elektronmikroskopi och analysera kvaliteten i de modeller som metoderna leder till

 • använda databaser med information om struktur och funktion

 • använda och analysera resultat av metoder för förutsägelse av sekundär- och tertiärstruktur av makromolekyler.

Innehåll

Grundläggande makromolekylär struktur, DNA, RNA, proteiner, lipider och kolhydrater. Veckningsprocessen. Strukturell bakgrund till makromolekylers dynamik. Bindningsspecificitet, katalys och kooperativitet.
Makromolekylers funktion belyst av ett antal exempel. Kristallisation av proteiner. Biologiska stukturdatabaser.
Strukturanalys och klassificering av proteiner i strukturfamiljer. Relation mellan sekvens, struktur och funktion.
Datormodellering av sekundärstruktur och tredimensionell struktur av proteiner och nukleinsyra baserad på sekvensdata.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorövningar, seminarier och litteraturprojekt. Deltagande i datorövningar, seminarier och litteraturprojekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Datorövningar och laborationer 3 hp; Masterintroduktion 2 hp alternativt Litteraturprojekt 2 hp
Teorin examineras genom ett skriftligt prov. Datorövningar och laborationer fordrar aktivt deltagande. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering. För de studenter som istället genomför ett litteraturprojekt redovisas detta skriftligt.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med 1BG351 Biomolekylers struktur och funktion 10 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.