Kursplan för Evolution och utveckling

Evolution and Development

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG397
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: 150 hp avslutade kurser inklusive alt. 1) 60 hp biologi och kemi 30 hp eller geovetenskap 30 hp eller alt. 2) 90 hp biologi eller alt. 3) 60 hp geovetenskap inklusive Paleobiologins grunder 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande syfte är att belysa sammanhangen mellan molekylär mönsterläggning, ontogeni och morfologi i ett evolutionärt perspektiv.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara hur genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska data kan sammankopplas i ett fylogenetiskt ramverk för att belysa makroevolutionära frågeställningar
 • använda grundläggande genomiska och utvecklingsbiologiska begrepp som t.ex. paralogi, ortologi, genuttryck, cellpopulationer och "cell fate choice"
 • redogöra för den detaljerade morfologiska strukturen och evolutionen av de exempel som behandlas i kursen
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga uppsatser
 • presentera forskningsresultat och kritiska bedömningar av vetenskapliga publikationer.

Innehåll

Kursen omfattar exempel från evertebrater och vertebrater, såväl som genomgång av underliggande gemensamma principer, bilateriernas gemensamma kroppsplan och mönsterläggning, huvudets evolution, och de pariga extremiteternas uppkomst och evolution hos vertebrater och leddjur. Dessa frågor behandlas från genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska perspektiv, inom ett fylogenetiskt ramverk där frågor som karaktärspolaritet tas i beaktande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Seminarier 2 hp; Laborationer 3 hp
Teorikursen examineras vid en skriftlig tentamen kring grundläggande begrepp och teorier. Seminarierna fordrar aktivt deltagande. Laborationerna fordrar aktivt deltagande samt laborationsrapporter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.