Kursplan för Hållbar utveckling B

Sustainable Development B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-01-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet: Hållbar utveckling A 30 hp, eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling;

 • kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling;

 • diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;

 • i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman och ideologier;

 • tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;

 • planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling;

 • analysera och kritiskt förhålla sig till etablerade teorier, metoder och allmänna uppfattningar om samhällsförändring;

 • leda, planera, genomföra och utvärdera förändringsprocesser i arbetet för en hållbar utveckling;


Valbar tematisk fördjupning alternativ 1: Livsfilosofi och det moderna samhället

 • analysera och anlägga ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken;

 • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;

 • analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv;

 • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil.


Valbar tematisk fördjupning alternativ 2: Teknik, makt och mänsklighetens framtid

 • analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika teknologier;

 • tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i individuella samt kollektiva meningsskapande processer;

 • kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för riskbedömning och teknikvärdering av dessa.

Innehåll

Kursen består av tre obligatoriska moment om 7,5 hp. I moment fyra ges möjlighet till valbar tematisk specialisering om 7,5 hp.

1. Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, 7,5 hp
Kursen inleds med en bred orientering inom hållbarhetsområdet som behandlar och diskuterar värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt, normkritik, argumentationsanalys, kopplat till hållbar utveckling. Med hjälp av olika analysmetoder sammanfattas och diskuteras sen ett antal aktuella fallstudier som belyser olika aspekter av arbetet för en hållbar utveckling. Även skilda framtidsvisioner diskuteras i slutet av varje moment. Löpande under kursen planeras ett avslutande tematiskt moment med relevans för hållbarhetsproblematiken. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande, egen reflektion, vetenskaplig argumentation och skrivande, samt diskussion med gästföreläsare och övriga studenter.

2. B-uppsats i hållbar utveckling, 7,5 hp
I kursen genomförs ett mång- eller tvärvetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundmaterial, samt löpande handledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas vid en opponering. Uppsatsarbetet under kursen fördjupar både de tematiska, innehållsmässiga aspekterna av hållbar utveckling, såväl som de vetenskapliga teori- och metodkunskaperna. Stor vikt läggs vid förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar, planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, samt att muntligt och skriftligt diskutera slutsatser och argument som ligger till grund för arbetet.

3. Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation, 7,5 hp
Kursen fokuserar på hur förändringsprocesser kan planeras, organiseras, ledas, genomföras och utvärderas i både en lokal och global kontext. Under första delen av kursen introduceras och diskuteras olika teorier om samhällsförändring, allmänna uppfattningar och diskurser gällande historiska och samtida förändringar, samt hur olika förändringsprocesser i skilda kontexter strategiskt kan organiseras. Under del två genomförs ett projektarbete med fokus på förändringsarbete inom området hållbar utveckling.

4. Valbar tematisk specialisering, 7,5 hp
Alternativ 1: Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp
Kursen behandlar livsfilosofins betydelse för hållbarhetsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

Alternativ 2: Teknik, makt och mänsklighetens framtid , 7,5 hp
Kursen inleds med att diskutera historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, debatter, studiebesök, grupparbeten samt handledarträffar. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, 7,5 hp: skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (7,5 hp).

B-uppsats i hållbar utveckling, 7,5 hp: författande av B-uppsats och opponering (7,5 hp).

Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation, 7,5 hp: skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp), samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (4,5 hp).

Livsfilosofi och det moderna samhället samt Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7,5 hp: skrivuppgifter inför ch aktivt deltagande vid seminarier (3 hp), samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (4,5 hp).

Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling B kommer att vara en sammanvägning av resultaten från de olika momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner

 • Artikelkompendium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Evernden, Neil The natural alien : [humankind and environment]

  2. ed.: Toronto: Univ. of Toronto Press, cop. 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ganetz, Hillevi Naturlikt : människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin

  Möklinta: Gidlund, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Common Cause Handbook

  Public Interest Research Centre, 2011

  Fulltext

  Obligatorisk

2. B-uppsats i hållbar utveckling

 • Artikelkompendium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy; Durst, Russel K. "They say/I say" : the moves that matter in academic writing : with readings

  Rev. ed.: New York: W.W. Norton & Co., [2009]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öberg, Gunilla Praktisk tvärvetenskap : tankar om och för gränsöverskridande projekt

  Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

3. Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation

4. Livsfilosofi och det moderna samhället

 • Artikelkompendium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kurkiala, Mikael I varje trumslag jordens puls : om vår tids rädsla för skillnader

  Stockholm: Ordfront, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C. Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft

  [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk, Nina Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

4. Teknik, makt och mänsklighetens framtid