Kursplan för Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner

Sustainable Development: Values, Worldviews and Visions

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV023
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-01-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet:

  Universitetsstudier 60 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling;
 • kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling;
 • diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;
 • i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman och ideologier;
 • tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;
 • planera och leda tematiska tillfällen och evenemang med fokus på hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen inleds med en bred orientering inom hållbarhetsområdet som behandlar och diskuterar värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt, normkritik, argumentationsanalys, kopplat till hållbar utveckling. Med hjälp av olika analysmetoder sammanfattas och diskuteras sen ett antal aktuella fallstudier som belyser olika aspekter av arbetet för en hållbar utveckling. Även skilda framtidsvisioner diskuteras i slutet av varje moment. Löpande under kursen planeras ett avslutande tematiskt moment med relevans för hållbarhetsproblematiken. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande, egen reflektion, vetenskaplig argumentation och skrivande, samt diskussion med gästföreläsare och övriga studenter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika vetenskapliga discipliner.

Examination

Studenterna examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (7,5 hp), samt planering, genomförande och utvärdering av en tematisk vecka för hållbar utveckling (7,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Artikelkompendium

  Obligatorisk

 • De la Reguera, Erik Gränsbrytarna : den globala migrationen och nationalismens murar

  Stockholm: Norstedt, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Evernden, Neil The natural alien : [humankind and environment]

  2. ed.: Toronto: Univ. of Toronto Press, cop. 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norberg-Hodge, Helena. Ancient futures : lessons from Ladakh for a globalizing world

  San Francisco: Sierra Club Books, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Common Cause Handbook

  Public Interest Research Centre, 2011

  Fulltext

  Obligatorisk

 • Valbar bok utifrån lista

  Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD),

  Obligatorisk

 • Wätte, Ruben Farligt land - Terra pericolosa

  Lågtryck förlag, 2013

  www.farligtland.se

  Obligatorisk