Kursplan för RNA - struktur, funktion och biologi

RNA: Structure, Function and Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG388
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-10-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet: 120 hp. Alt. 1) 60 hp biologi och 30 hp kemi; alt. 2) kemi 60 hp inkl. Biokemi 15 hp och biologi 30 hp inklusive molekylärgenetik 15 hp; alt. 3) antagen till masterprogrammet i kemi, inriktning biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Genom kursen ska studenten uppnå fördjupad kunskap om RNA-molekylens olika biologiska funktioner samt om hur processer i celler regleras av RNA, RNA-bindande proteiner och ribonukleoproteinkomplex.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion

 • förklara hur RNA molekyler deltar i kontrollen av levande cellers egenskaper

 • redovisa hur RNA-molekylers funktion regleras av proteiner och små ligander

 • utvärdera och redovisa praktiska tillämpningar av RNA-molekylens medicinska och biotekniska möjligheter

 • förklara hur man kan lösa biologiska problem med metoder som baseras på RNA-molekylens egenskaper

 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade experiment som behandlar aktuell problemställning inom RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion, samt att kritiskt granska resultaten och generera testbara hypoteser utifrån dessa experiment

 • kritiskt analysera vetenskaplig litteratur i området

 • presentera och försvara sammanfattningar baserade på originallitteratur i området.

Innehåll

RNA-molekylens biologi, kemi, struktur och funktion i prokaryota och eukaryota system inklusive deras virus. Användning av RNA baserad metodologi inom medicinska och biotekniska tillämpningar. RNA-molekylens roll och betydelse i reglering av genuttryck. Interaktion mellan RNA-molekyler. Interaktion mellan RNA och protein. Interaktion mellan RNA och små molekyler. RNA molekylens roll i ett evolutionärt perspektiv. Metalljoners egenskaper och deras betydelse för RNA molekylens funktion. Biokemiska, genetiska och fysiologiska metoder för att studera RNA molekylens roll och egenskaper. Laborationer som belyser RNA molekylens funktionella roll.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, webbaserade uppgifter, seminarier, ett litteratursymposium och laborationer. Deltagande i seminarier, symposium, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Laborationer 2 hp; Seminarier och symposium 3 hp; Teori 10 hp
Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer redovisade enligt riktlinjerna. Aktivt deltagande fordras i seminarier och symposium samt seminarie- och symposiepresentation. Teorin examineras genom skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG330 Mikrobiell och kemisk genetik.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.