Kursplan för Biomarkörer, identifiering och validering

Biomarkers, Discovery and Validation

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-05-04
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2011-11-24
 • Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: VT 2011
 • Behörighet:

  180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap om identifiering, validering samt metodologisk och medicinsk applikation av biomarkörer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva processen och metoderna för identifiering och validering av biomarkörer

- beskriva olika typer av biomarkörer och metoder för dess applikationer

- redogöra för kända biomarkörer för olika sjukdomar

- redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, dessas praktiska

utförande och användning

- teoretiskt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom forskningsfältet och kunna applicera lämpliga metoder

- sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresulat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa aktuell forskning och framtida potentiell användning av biomarkörer både som prognostiska och diagnostiska verktyg inom sjukvården. Olika typer av biomarkörer kommer att diskuteras samt metoder för identifiering och validering av protein biomarkörer, bland annat i serum. Biomarkörer för olika sjukdomar såsom cancer, neurologiska och kardiovaskulära sjukdomar kommer att behandlas. Biomarkörer för epidemiologi av olika sjukdomar samt inom patologin kommer att behandlas under kursen. Aktuella kliniska metoder och diagnostik kommer att illustreras. Pågående forskning om molekylära biomarkörer samt utvecklandet av nya metoder och teknologier kommer att diskuteras. Den Humana Proteom-Atlasen kommer att beskrivas och användas i praktiska övningar illustrerande identifiering av biomarkörer i olika cancerformer och andra sjukdomar.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter, presentationer relaterade till aktuella forskningsområden samt praktiska moment. Deltagande i alla nämnda schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteratur-

uppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande och examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.