Kursplan för Molekylära mekanismer vid cancer

Molecular Mechanisms in Cancer

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PA013
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-11-24
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2011-11-24
 • Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Behöriga är studenter med avklarade studier om 120 hp på biologi-, biomedicinsk-, läkar- eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi,/biokemi om 30 hp, cell- och molekylärbiologi samt genetik om 30 hp eller motsvarande internationell utbildning

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om de molekylära mekanismer som bidrar till utveckling av cancer. Kursen ger studenterna kunskaper och verktyg att formulera relevanta vetenskapliga frågeställningar inom tumörbiologin. Kursen kommer också att ge en översikt över forskningsfronten inom cancerområdet samt syftar till att ge studenterna insikter i de avancerade metoder, teknologier och webbverktyg som används inom cancerforskningen.

Efter genomgången kurs ska studenten:

Ha god kännedom om de grundläggande aspekter som särskiljer en tumörcell från en normal cell samt de genetiska, epigenetiska och molekylära mekanismer som driver transformationen från en normal cell till tumörcell.

Ha god kunskap om de viktigaste riskfaktorerna för carcinogenes och förståelse för hur dessa är kopplade till de molekylära mekanismer som ligger bakom cancerutveckling.

Förstå hur cellen bevarar sin genomiska integritet och de mekanismer som är involverade i genetisk instabilitet vid cancer samt den genetiska instabilitetens betydelse för tumörutveckling.

Förstå de grundläggande principerna för hur en tumörcell interagerar med sin mikromiljö, omfattande t.ex. invasiv växt och metastasering, och betydelsen av inflammation och infiltration av normala celler i tumören. Även hur immunsystemet känner igen tumörceller och eliminerar dessa samt de förändringar som tillåter cancerceller att undkomma immunförsvaret.

Ha god kunskap om de nya terapeutiska strategier som är inriktade mot tumörassocierade molekylära förändringar samt hur den nya genetiska och epigenetiska kunskapen kan användas kliniskt.

Innehåll

Kursen fokuseras på förståelse av mekanismer för uppkomst, progression, diagnos samt behandling av cancer. Kursen inleds med föreläsningar och demonstrationer inom allmän tumörlära, tumörklassifikation. Därefter följer djuplodande föreläsningar i cell- och molekylärbiologi viktiga för uppkomsten och tillväxt av tumörer. Även kroppens immunförsvar mot cancer kommer att diskuteras, samt ärftlighetens betydelse för cancer. Den aktuella kliniska diagnostiken och behandlingen av cancer kommer att presenteras, liksom möjliga framtida metoder och tekniker. Praktiska övningsmoment under kursen kan utgöras av gruppdemonstrationer belysande histopatologiska avvikelser vid cancer. Även webbaserat material kommer att användas. Seminarier tillsammans med forskare kommer att ge studenterna möjlighet att diskutera aktuella problemställningar inom cancerforskning under kursens gång.

Ämnen som behandlas under kursen:

Tumörbiologi och tumörklassifikation, tumörvirus, onkgener, tillväxtfaktorer och receptorer, cellsignalering, tumörsuppressorgener, epigenetiska mekanismer vid cancer, apoptos och cellcykelkontroll i tumörceller, carcinogenes, genomisk instabilitet, angiogenes, tumörimmunologi, cancerdiagnostik, cancerbehandling, aktuella och framtida cancerterapier, aktuella metoder och tekniker använda inom cancerdiagnostik och forskning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och demonstrationer. Problemorienterade övningar samt presentationer relaterade till aktuella forskningsområden. Deltagande på seminarier, demonstrationer och andra övningar är obligatorisk. Kursen ges eventuellt på engelska.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd eller väl godkänd fordras att tentamen (eller liknande kunskapsprov) och seminarier samt skriftliga, muntliga och praktiska övningar bedömts godkända.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Weinberg, Robert A. The biology of cancer

  New York ; a London: Taylor & Francis, cop. 2007

  Recent scientific literature covering specific topics.

  Se bibliotekets söktjänst