Kursplan för Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen

Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH371
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-11-29
 • Reviderad av: Ekonomisk-historiska institutionens styrelse
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra övergripande för den svensk ekonomisk omvandling under perioden c. 1750-nutid.
 • redogör för innehåll och betydelse av begrepp som "den agrara revolutionen", "industrialisering" och "välfärdssamhälle" i en svensk kontext.
 • resonera kring betydelsen av ekonomiska, sociala och politiska faktorer för ekonomisk omvandling.

Innehåll

Kursen handlar om betydande förändringar inom svensk ekonomi och svenskt samhälle från c. 1750 till nutid och hur Sverige omvandlades från ett agrart samhälle till ett industriellt välfärdssamhälle. Under kursen diskuteras övergripande förklaringar till denna omvandling. Kursen omfattar också fördjupningar kring omvandlingen av finanssektor och storföretagande samt utvecklingen av en välfärdsstat och en "svensk modell".

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Assigned by teacher ca 270 pp.