Kursplan för Fysikprojekt med forskningsanknytning

Physics Project with a Research Basis

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA605
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-01-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet:

  30 hp matematik och fysik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Genom att självständigt bedriva ett projekt med anknytning till pågående forskning inom fysik skall studenten tillgodogöra sig en fördjupad förståelse av forskningsområdets fysik och metoder.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • författa en projektplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen
 • värdera nya rön genom att kritiskt använda fysikalisk litteratur och databaser
 • diskutera, tolka och bedöma resultat från ett valt forskningsområde utifrån ett självständigt projektarbete
 • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.

Innehåll

Inom många områden blir det allt viktigare att från olika håll kunna tolka och bedöma forskningsresultat. För att uppnå målen skall studenten under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem anpassat till studentens förkunskaper och nivå inom grundutbildningen, söka, sammanställa, tolka och värdera information relevant för det valda problemet samt presentera resultatet muntligt och skriftligt.

Undervisning

Forskningsanknytningen innebär att deltagarna knyts, med en individuell handledare, till en forskningsgrupp inom fysik, deltar i dess seminarier och ges praktiska råd som anpassas till den nivå inom grundutbildningen där den studerande befinner sig.

Examination

Delredovisning (2 hp) av det forskningsanknutna projektet, muntligt för forskargruppen eller som en poster i samband med ett annat, vid institutionen arrangerat posterpresentationtillfälle.

Slutredovisning (3 hp) med skriftlig rapport på engelska samt muntlig presentation för forskargruppen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Forskningslitteratur