Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2012
 • Behörighet: 30 hp i språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för och analysera relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och presentera resultaten muntligen och skriftligen.

Innehåll

Se målen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen. Efter avslutad kurs kan studenten ej läsa den kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN141 på avancerad nivå.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Grammatikalisering - huvudlitteratur

Två artiklar om grammatikalisering listas och bör läsas innan första tillfället. Resterande kurslitteratur kommer att bestå av artiklar och kapitel som bestäms delvis i samråd med studenterna. Dessa kommer att hämtas från böcker listade under referenslitteratur, samt ur tidskrifter. Många av dessa finns tillgängliga som e-resurser.

 • Heine, Bernd Grammaticalization

  Ingår i:

  Joseph, Brian D.; Janda, Richard D. The handbook of historical linguistics

  Oxford: Blackwell, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wisher, Ilse Grammaticalization

  Ingår i:

  Brown, Keith (red.) Encyclopedia of language and linguistics

  2:a upplagan: 2006

  (2006) s. 129-136

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Grammatikalisering - referenslitteratur och projektlitteratur

Versioner av litteraturlistan