Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet:

  30 hp i språkvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för och analysera relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och presentera resultaten muntligen och skriftligen.

Innehåll

Se målen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen. Efter avslutad kurs kan studenten ej läsa den kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN141 på avancerad nivå.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Grammatikalisering - huvudlitteratur

Två artiklar om grammatikalisering listas och bör läsas innan första tillfället. Resterande kurslitteratur kommer att bestå av artiklar och kapitel som bestäms delvis i samråd med studenterna. Dessa kommer att hämtas från böcker listade under referenslitteratur, samt ur tidskrifter. Många av dessa finns tillgängliga som e-resurser.

 • Heine, Bernd Grammaticalization

  Ingår i:

  The handbook of historical linguistics

  Oxford: Blackwell, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wisher, Ilse Grammaticalization

  Ingår i:

  Encyclopedia of language and linguistics

  2:a upplagan: 2006

  (2006) s. 129-136

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Grammatikalisering - referenslitteratur och projektlitteratur

Versioner av litteraturlistan