Kursplan för Utvecklingsstudier A

Development Studies A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utvecklingsstudier G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-12-07
 • Reviderad av: Statsvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet: En B, Sh A (områdesbehörighet 6)
 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången A-kurs i Utvecklingsstudier förväntas de studerande kunna

- översiktligt beskriva de mest centrala utvecklingsproblemen i världen

- självständigt formulera och behandla problem inom ämnesområdet

- känna till vissa grundläggande teorier och begrepp inom ämnesområdet; speciellt avseende:

- sambanden mellan demokrati, stat och utveckling

- begrepp och förklaringsmodeller kring hållbar utveckling

- diskussioner om feminism och utveckling, samt hur genus påverkar utveckling och hur utveckling påverkar genus

- grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om sambandet mellan utveckling och väpnad konflikt

- ha viss kännedom om aktuell forskning och forskningsdiskussion

- självständigt och kritiskt analysera och diskutera centrala utvecklingsproblem

- sätta de teoretiska kunskaperna i relation till praktik i utvecklingsländer och möjliga framtida yrken.

Innehåll

1. Utveckling, stat och hållbarhet 7.5 hp

Mål (förväntade studieresultat)

Efter genomgången kurs förväntas de studerande

- kunna grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om utveckling

- kunna analysera och diskutera biståndets roll och syfte globalt och i Sverige

- fått ökad förståelse för demokratins och samhällsstyrningens roll för utveckling

- ha en fördjupad kunskap om utvecklingsproblemen och möjliga orsaker speciellt i Afrika

- kunna tillgodogöra sig och diskutera viss aktuell forskning om utveckling

Innehåll

Kursen har tre teman: Utvecklingsbistånd och demokratikonditionalitet; grundläggande utvecklingsbegrepp; samt utveckling och dess möjliga orsaker i Afrika. Amartya Sens välkända bok samt flera artiklar introducerar dig till några av de viktigaste problemen och debatterna om utveckling. Biståndets roll i utvecklingsprocessen belyses genom Easterleys bok, Parisdeklarationen samt flera gästföreläsningar. Genom demokratibistånd och konditionalitet (villkorat bistånd) kan externa aktörer påverka interna demokratiseringsprocesser. Möjligheter och problem som är förknippade med externa försök att befrämja demokrati i enskilda länder kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett antal artiklar om bistånd och demokratisering. Kursens sista tema behandlar utvecklingsproblem i Afrika; en kontinent som karakteriseras av både de mest problemtyngda länderna i världen samt länder med snabb ekonomisk utveckling och stabil demokrati.

UNDERVISNING

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och videofilm. Kursen ges på engelska.

EXAMINATION

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Lösande av uppgifter till seminarier och aktivt deltagande i dessa ger poäng vid tentan. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för området samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

2. Internationella miljöproblem och hållbar utveckling 7.5 hp

INNEHÅLL

Denna kurs fokuserar på internationella miljöfrågor och hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling bildades 1987 då Världskommissionen för miljö och utveckling slog fast att världen stod inför en enorm utmaning: Att utvecklas på ett hållbart sätt och se till att världen tog hänsyn till behoven hos både nuvarande och kommande generationer. Idag innefattar hållbar utveckling att tillmötesgå människors behov, som att minska hunger och fattigdom, och samtidigt upprätthålla de livsuppehållande systemen på jorden. Kursen behandlar den aktuella diskursen om hållbar utveckling och dess teoretiska och praktiska kopplingar till utvecklingsarbete, ekonomi, klimatförändringar, och ekosystemtjänster.

Mål och förväntade studieresultat

Målet med kursen är att introducera studenten till flerdimensionella aspekter av hållbar utveckling genom att titta på den historiska bakgrunden till, och de dubbla målen för hållbar utveckling. Därefter läggs fokus på aktuella frågor för att förstå hur de länkar till utvecklingsteori och utmaningar för hållbar utveckling.

Inlärningsmålen med kursen är att eleven skall:

1. Exponeras för den viktigaste historiska bakgrunden till hållbar utveckling och internationella försök att uppnå dess mål.

2. Förstå viktiga ämnen och begrepp som hänger samman med miljö, människors välbefinnande och hållbar utveckling.

3. Kunna diskutera, debattera och formulera viktiga kopplingar mellan miljö, hållbar utveckling, och utvalda teorier om utveckling.

4. Förstå hur internationell hållbar utveckling som begrepp har misslyckats eller lyckats främja utvecklingen.

5. Lära dig att tänka kritiskt runt internationella miljö- och utvecklingsfrågor och att ställa frågor som rör den framtida debatt om dessa frågor.

Examination

Deltagande i alla tre seminarierna är obligatorisk. Betyget kommer att baseras både på seminarierna och tentamen. Studenter måste passera både seminarier och tentamen för att klara kursen.

Betygskriterier för denna kurs är U, G, VG eller, eller AF i ECTS internationella betygssystem.

Föreläsningar och seminarier

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och grupparbeten. Kursen ges på engelska.

3. (En)gendering International Development 7.5 hp

UNDERVISNING

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

EXAMINATION

Kursen examineras genom en skriven tentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Om deltagandet i seminarier inte är tillfredsställande får man besvara en extra fråga på tentan. Den tregradiga betygsskalan Underkänd, Godkänd, Väl godkänd tillämpas.

INNEHÅLL

Kursen introducerar studenter i de teoretiska och konceptuella synsätt som finns inom utvecklingsteori och dess genomförande. Kursen kartlägger på ett kritiskt sätt hur genus påverkar utvecklingsteorier och hur utveckling i praktiken får för effekter på genusrelationer och genus i verkligheten. Med fokus i första hand på södra halvklotet, kommer kursen att hämta empiriska exempel från Afrika, Mellanöstern, Syd- och Sydost-Asien och Latin-Amerika. Kursen börjar med en översikt av institutionalisering av imperialismen globalt och hur den har format debatterna om utveckling i kolonial och efterkolonial kontext. Vi kommer att undersöka hur feministiska teoretiska modeller har förändrat konventionell (manlig) utvecklingsdebatt och den 'manliga dominansen' inneboende i dessa.

'Structural Adjustment programmes' var den huvudsakliga utvecklingsverktyg som de finansiella giganterna som IMF och World Bank använde sig av för att få utvecklingsländer på 'spåret' med den utvecklade världen. Men vad gick fel? Varför? Dessutom var ett av kraven i dessa program att ta kontrollen över "befolkningsexplosionen" i utvecklingsländerna till en oerhörd kostnad för individers liv och skapade obalanser mellan könen i samhällen.

Den nuvarande ökningen i etisk och inrikespolitiska stridigheter har en historisk bakgrund men som inte är förstådd i termer av avsaknad av utveckling men i termer medfött grymhet och underutveckling hos nationer. Är det hela sanningen?

Avslutningsvis kommer kursen att behandla utvecklingsprocesser, som trots deras inneboende svagheter, har skapat fickor med empowerment som är hållbara och har tillåtit många samhällen att återhämta sig från skulddriven (debt-led) utveckling.

4. Utveckling och Väpnad Konflikt 7.5 hp

Mål (förväntade studieresultat)

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna

- grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om sambandet mellan utveckling och väpnad konflikt

- analysera och diskutera biståndets roll och syfte med avseende specifikt på väpnad konflikt

Innehåll

Kursen har fyra teman: (1) introduktion; (2) god samhällsstyrning och demokrati; (3) naturresursfrågor samt (4) bistånd i ett konfliktsammanhang. Referensverket Miniatlas of Human Security ger en översikt över politiskt våld i världen, och hur väpnad konflikt hänger samman med fattigdom och olika av typer politiska institutioner. Paul Colliers uppmärksammade bok The Bottom Billion redogör för forskning om hur fattigdom föder väpnad konflikt och hur väpnad konflikt i sin tur orsakar fattigdom, så att fattiga länder så att säga riskerar att låsas fast i en konfliktfälla. Inom temat "god samhällsstyrning och demokrati" diskuteras hur korruption föder både fattigdom och väpnade försök att ta över staten genom kupper eller gerillakrig. En annan problematik som studeras är den ofta konfliktskapande roll som val spelar när de inte sker i ett demokratiskt sammanhang. Paul Colliers senaste bok Wars, Guns, and Votes är central för detta tema. En annan viktig aspekt av samhällsstyrning är jämställdhet mellan kvinnor och män. Sambandet mellan jämställdhet, utveckling och fred behandlas dels utifrån den senaste forskningen, dels utifrån Världsbankens rapport från år 2001 Engendering Development. Resursfrågor belyses utifrån ett antal nyligen publicerade forskningsartiklar om å ena sidan sambandet mellan knappa resurser och konflikt (t.ex. konflikter mellan nomader och bönder om tynande vattentillgångar), och å den andra sidan om hur ett relativt överflöd av vissa typer av resurser (t.ex. olja, diamanter) kan orsaka konflikt. Också The Bottom Billion behandlar dessa frågor. Biståndets roll i konfliktsammanhang diskuteras främst utifrån Mary B. Andersons klassiska bok Do No Harm.

UNDERVISNING

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Kursen ges på engelska.

EXAMINATION

Kursen examineras genom ett kort flervalstest (multiple-choice-test), och en skriftlig hemtentamen. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd för studenter i det svenska universitetssystemet, medan utbytesstudenter betygssätt enligt ECTS-skalan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för området samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, videoprogram och studiebesök.

Examination

Momenten examineras genom skriftliga prov. Tillfälle till omtentamen, för dem som missade första tentamenstillfället eller underkändes vid det, ges i regel 3-4 veckor senare. Tid och plats för skrivningarna finns angivna i schemat. Varje kursmoment innehåller också seminarier. Den tre-gradiga betygsskalan tillämpas; U - G - VG. För betyget VG på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 15 poäng av kursens 30 poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För tillfredställande studier förutsätts goda kunskaper i gymnasieskolans samhällsorienterande ämnen. Då merparten av litteraturen är på engelska förutsätts de studerande dessutom kunna läsa och förstå engelsk text. Notera att undervisningen helt ges på engelska. För vidare information om lämpliga förkunskaper, kontakta institutionen.

Övriga föreskrifter

För tillfredställande studier förutsätts goda kunskaper i gymnasieskolans samhällsorienterande ämnen. Då merparten av litteraturen är på engelska förutsätts de studerande dessutom kunna läsa och förstå engelsk text. Notera att undervisningen helt ges på engelska. För vidare information om lämpliga förkunskaper, kontakta institutionen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Development, the State, and Sustainability / Utveckling, stat och hållbarhet

 • Bigsten, Arne Utvecklingens ekonomi och politik.

  Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund, tur)

  OBS! Icke obligatorisk litteratur (rekommenderas som bakgrund till kursen), ssk s 1-138, 173-76.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sen, Amartya Development as freedom.

  Oxford: Oxford University Press, 2001

  Finns även i svensk översättning, Utveckling som frihet, Daidalos.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moss, Todd J. African development : making sense of the issues and actors

  Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Paris Declaration on Aid Effectiveness,

  12 pp. http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • World development report 2010 : development and climate change

  Washington, D.C.: World Bank, 2009

  Chapter 1 and 2 (75 pp)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Easterly, William Russell The white man's burden : why the west's efforts to aid the rest have done so much ill and so little good

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  (Finns även i svensk översättning från 2008)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Articles to be downloaded

International Environment and Sustainable Development

 • Elliot, Jennifer An Introduction to Sustainable Development

  Routledge, 2001

  250 pages

  Obligatorisk

 • Ostrom, Elinor Governing the commons : the evolution of institutions for collective action

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Articles

  Several sources,

  Additional articles will be posted at Studentpotalen

  Obligatorisk

Articles to be downloaded my be changed or removed

EnGendering International Development

It is mandatory to do three readings per week from the readings provided for each week.

 • Kabbani, Rana Imperial Fictions: Europe Myth’s of the Orient

  Indiana University Press: Bloomington (pp. 1-13 & 67-85), 2009

  To be downloaded

  Obligatorisk

 • Sayyid, S Mirror Mirror: Western Democrats, Oriental Despots?,

  Ethnicities, 5; (30-50), 2005

 • Prakash, Gyan Orientalism now

  History & Theory vol. 34, no. 3 (199-212), 1995

  Obligatorisk

 • Liddle, Joanna; Rai, Shirin Feminism, Imperialism and Orientalism: The Challenge of the ‘Indian Woman

  Women’s History Review, Vol.7. No.4, (pp.495-519), 1998

  Obligatorisk

 • Mohanty, Chandra Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses

  Feminist Review, 30, (pp.61-88), 1988

 • Chaudhuri, Nupur Memshahibs and their servants in nineteenth century India

  Women’s History Review, 3:4, (pp. 549-562), 1994

 • McClintock, Anne Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest

  London: Routledge, 1995

  pp 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thapar-Björkert, Suruchi; Ryan, Louise Mother India and Mother Ireland: Comparative Gendered Dialogues of Colonialism and nationalism in the early 20 century

  Women’s Studies International Forum, Volume 25, Issue 3, May-June, (pp. 301-313), 2002

 • Midgley, Clare Gender and imperialism

  Manchester: Manchester University Press, 1998

  pp 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chadya, Joyce M Mother Politics: Anti-colonial Nationalism and the Woman Question in Africa

  Journal of Women's History - Volume 15, Number 3,(pp. 153-157), 2003

  Obligatorisk

 • Johnson, Cheryl Grass Roots Organizing: Women in Anticolonial Activity in Southwestern Nigeria

  African Studies Review, Vol. 25, No. 2/3, pp. 137-157, 1982

  Obligatorisk

 • Djamila Amrane-Minne, Daniele; Abu-Haidar, Farida Women and Politics in Algeria from the War of Independence to Our Day

  Research in African Literatures, Vol.30, No.3 (62-77), 1999

  Obligatorisk

 • Parpart, Jane L Who is the 'Other'?: A Postmodern Feminist Critique of Women and Development Theory and Practice

  Development and Change, Volume 24 Issue 3, Pages 439 - 464, 1993

  Obligatorisk

 • Razavi, Shahra Fitting Gender into Development Institutions

  World Development, Vol.25, No.7, (1111-1125), 1997

  Obligatorisk

 • Marchand, Marianne H.; Parpart, Jane L. Feminism, postmodernism, development

  London: Routledge, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kabeer, Naila Reversed realities : gender hierarchies in development thought

  London: Verso, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chua, Peter; Bhavnani, Kum-Kum; Foran, John Women, culture, development : a new paradigm for development studies?

  Ingår i:

  Ethnic and racial studies.

  vol. 23 (2000) nr. 5 s. 820-841

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nederveen Pieterse, Jan After Post Development

  Third World Quarterly, Vol.21, No.2 (175-191), 2000

  Obligatorisk

 • Lugalla, J The Impact of Structural Adjustment Policies on Women and Children’s Health in Tanzania

  Review of African Political Economy, No.63, Vol.22, March, 1995

 • Patel, Vibhuti Women and Structural Adjustment in India

  Social Scientist, Vol.22, No.3/4, (pp.16-34)., 1994

  Obligatorisk

 • George, Susan Down the Great Financial Drain: How Debt and the Washingtom Consensus destroy development and create poverty

  Development, 50 (2), (4-11), 2007

 • Kaimowitz, David; Thiele, Graham The Effects of Structural Adjustment on Deforestation and Forest Degradation in Lowland Bolivia

  World Development Vol. 27, No. 3. (505-520), 1999

  Obligatorisk

 • Amalric, Franck; Banuri, Tariq Population: Malady or Symptom?

  Third World Quarterly, Vol. 15, No. 4 (pp.691-706), 1994

  Obligatorisk

 • Sudha, S; Irudaya Rajan, S Female Demographic Disadvantage in India 1981-1991: Sex Selective Abortions and Female Infanticide

  Development and Change Vol. 30 (pp.585-618), 1999

 • Sen, Armartya More than 100 million women are missing

  Ingår i:

  The New York review of books.

  pp 61-66

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bhat, R L; Sharma, Namita ) Mising Girls: Evidence from some North Indian States

  Indian Journal of Gender Studies, 13/3 (pp.351-373), 2006

 • Kaldor, Mary New and old wars : organized violence in a global era.

  Cambridge: Polity Press in association with Blackwell, 1999

  pp 72-87

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kalyvas, Stathis N. "New"and"old"civil wars - a valid distinction?

  Ingår i:

  World politics : a quarterly journal of international relations

  s. 99-108

  World Politics 54 (pp.99-118)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dowden, Richard The Rwandan Genocide: How the Press Missed the Story

  African Affairs , 103, (pp.283–290), 2004

 • Keen, David A Rational Kind of Madness

  Oxford Development Studies, Vol. 25, No. 1, (pp.67-75), 1997

 • Thapar-Bjorkert, Suruchi; Morgan, Karen; Yuval-Davis, Nira Framing gendered identities : local conflicts/global violence

  Ingår i:

  Women's studies international forum : a multidisciplinary journal ...

  vol. 29 (2006) nr. 5 s. 433-538

  Vol.29, Issue 5, Special Issue

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fluri, Jennifer The Beautiful 'Other' a critical examination of 'western' representations of Afghan feminine corporeal modernity

  2009

  16:3 (pp 241-257)

 • Alison, Miranda Women as Agents of Political Violence: Gendering Security

  Security Dialogue vol. 35, no. 4, December 2004 (pp.447-464), 2004

 • Stoler, Ann Laura Carnal knowledge and imperial power: race and the intimate in colonial rule

  Berkeley: University of California Press, c2002

  pp.41-79

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nagel, Joane Masculinity and nationalism: gender and sexuality in the making of nations

  Ethnic and Racial Studies, 1998

  Volume 21 Number 2 March 1998

 • Kampwirth, Karen The Mother of the Nicaraguans: Dona Violeta and the UNO’s Gender Agenda

  Latin American Perspectives, 1996

  Vol 23 No 1, pp 67-86

  Obligatorisk

 • Burchianti, Margaret Building Bridges of Memory: The Mothers of the Plaza de Mayo and the Cultural Politics of Maternal Memories

  History and Anthropology, 2004

  Vol 15:2, pp.133-150

 • Sen, Amartya Development as freedom.

  Oxford: Oxford University Press, 2001

  Introduction, ch 1-2

  Se bibliotekets söktjänst

 • Papart, Jane; Connelly, Patricia; Barriteau, V. Eudine Theoretical Perspectives on Gender and Development

  IDRC, 2000

  Chapter 2,3,4

  Obligatorisk

 • Corbridge, Stuart The (im)possibility of development studies

  Economy and Society, 2007

  36:2, pp 179-211

 • Pender, John From 'structural adjustment 'to 'comprehensive development framework': conditionality transformed?

  Third World Quarterly, 2001

  Vol 22, No 3, pp. 377-411

 • Cerruti, M Economic Reform, Structural Adjustment and Female Labor Force Participation in Buenos Aires, Argentina

  World Development, 2000

  28(5): 879-91

  Obligatorisk

 • Jackson, Cecile; Pearson, Ruth Feminist visions of development : gender, analysis and policy

  New York: Routledge, 1998

  pp. 217-239

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kaldor, Mary Inconclusive wars: is Clausewitz still relevant in these global times?

  Global Policy, 2010

  1(3) pp.271-281

  Obligatorisk

 • Giles, Wenona Mary; Hyndman, Jennifer Sites of violence : gender and conflict zones

  Berkeley: University of California Press, cop. 2004

  pp. 24-44, Cynthia Cockburn, "The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace"

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enloe, Cynthia H. Maneuvers : the international politics of militarizing women's lives

  Berkeley, Calif.: Univ. of California Press, cop. 2000

  pp. 108-52, "When Soldiers Rape"

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Harrington, Carol Peacekeeping and Prostitution in Bosnia-Herzegovina and Kosovo

  Lund University, 2003

  Presented at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference, August 20-24 (2003). Lund University, Sweden. (Available on-line)

  Obligatorisk

 • Nuttall, Sarah Girl Bodies

  Social Text, 2004

  Social Text 78 (22/1), pp. 17-33

  Obligatorisk

 • Snyder, Cindy S. On the battleground of women's bodies : mass rape in Bosnia-Herzegovina

  Ingår i:

  Affilia : journal of women and social work

  Affilia 21 (2): 184-195

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moser, Caroline O. N.; Clark, Fiona C. Victims, perpetrators or actors? : gender, armed conflict and political violence

  London: Zed, cop. 2001

  pp. 55-68, Meredith Turshen, "The Political Economy of Rape: An Analysis of Systematic Rape and Sexual Abuse of Women during armed Conflict in Africa."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Turshen, Meredith The Political Economy of Rape: An Analysis of Systematic Rape and Sexual Abuse of Women during armed Conflict in Africa

  Zed Books, 2001

  In: Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict, and Political Violence (Moser, Caroline O.N. and Fiona C. Clark, eds.). London/New York: Zed Books, pp. 55-68.

  Obligatorisk

Development and Armed Conflict/ Utveckling och väpnad konflikt

 • Collier, Paul. Wars, guns, and votes : democracy in dangerous places

  1. ed.: New York: Harper, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Collier, Paul The bottom billion : why the poorest countries are failing and what can be done about it

  New York: Oxford University Press, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engendering development : through gender equality in rights, resources, and voice

  Washington, D.C.: World Bank, 2001

  URL: http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000094946_01020805393496

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • World Bank & Human Security Centre, eds., Miniatlas of Human Security

  World Bank Publications, 2008

  Also downloadable from http://www.miniatlasofhumansecurity.info/en/access.html.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Anderson, Mary B. Do no harm : how aid can support peace - or war

  Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderberg Kovacs, Mimmi; Ohlson, Thomas Democratisation and armed conflicts

  Stockholm: Sida, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Heart of the Matter: The Security of Women and the Security of States Hudson, Valerie M; Caprioli, Mary; Ballif-Spanvill, Bonnie; McDermott, Rose; Emmett, Chad F

  International Security 33 (3):7-45, 2008

  Obligatorisk

 • Hultman, Lisa The Power to Hurt in Civil War: The Strategic Aim of RENAMO Violence

  Journal of Southern African Studies 35 (4):821-34, 2009

  Obligatorisk

 • Hussein, Karim; Sumberg, James; Seddon, David 'Increasing Violent Conflict between Herders and Farmers in Africa: Claims and Evidence

  Development Policy Review 17: 397-418, 1999

  Obligatorisk

 • Melander, Erik; Öberg, Magnus; Hall, Jonathan Are 'New Wars' More Atrocious? Battle Intensity, Civilians Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War

  European Journal of International Relations 15 (3): 505-536, 2009

  Obligatorisk

 • Solingen, Etel Pax Asiatica versus Bella Levantina: The Foundations of War and Peace in East Asia and the Middle East

  American Political Science Review 101 (4):757-780, 2007

  Obligatorisk

 • Stewart, Frances Conflict and the Millennium Development Goals

  Journal of Human Development 4 (3):325-351, 2003

  Obligatorisk

 • Turner, Matthew D Political Ecology and the Moral Dimensions of 'Resource Conflicts'

  Political Geography 23(7): 863-889,

  'Political Ecology and the Moral Dimensions of "Resource Conflicts": The Case of Farmer-Herder Conflicts in the Sahel'

  Obligatorisk

 • Alao, Abiodun; Olonisakin, Funmi Economic Fragility and Political Fluidity: Explaining Natural Resources and Conflicts

  International Peacekeeping, 2000

  7:23-36

  Obligatorisk

 • Grant, J. Andrew. Diamonds, foreign aid, and the uncertain prospects for post-conflict reconstruction in Sierra Leone

  Helsinki: United nations university. World institute for development economics research (UNU-WIDER), 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Krause, Keith; Jütersonke, Oliver Peace, Security and Development in Post-Conflict Environments

  Security Dialogue, 2005

  36 (4):821-34

  Obligatorisk