Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska II

Serbian/Croatian/Bosnian II

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SB002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-01-18
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 05, 2012
 • Behörighet: Serbiska/Kroatiska/Bosniska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18 och senast reviderad 2007-10-19.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om och i Serbiska/kroatiska/bosniska (SKB)
- ha viss kännedom om litteratur på SKB och språkområdets realia

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den formlära och syntax i SKB.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
- kunna översätta från svenska till SKB och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
- kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta SKB.


Delkurs 2. Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv, 7,5 hp
Delkursen syftar till att ge en orientering om främst Serbien, Kroatien samt Bosnien och Hercegovinas historiska utveckling, politiska skeenden och förhållanden i modern tid samt nuvarande aktuella samhällsfrågor, en orientering i kulturspecifika karaktärsdrag i språkområdet såväl som områdets geografi. Därutöver ger utbildningen en inblick i de slaviska språkens historiska utveckling samt en möjlighet till att fördjupa sig i ett skönlitterärt verk.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
- i stora drag kunna redogöra för språkområdets historia med betoning på perioden efter 1945
- med hjälp av kurslitteraturen kunna förklara och identifiera faktorer som bidragit till politiska skeenden och förhållanden i modern tid
- kunna beskriva språkområdets nuvarande politiska förhållanden samt aktuella samhällsfrågor
- kunna beskriva och förklara språkområdets kulturspecifika karaktärsdrag
- i stora drag kunna beskriva språkområdets geografiska förhållanden samt kunna nämna viktigare geografiska platser
- översiktligt kunna beskriva de viktigaste grunddragen de slaviska språkens historiska utveckling
- ha läst och kunna referera till en skönlitterär bok från det aktuella språkområdet i översättning eller i original
- kunna tillämpa förvärvade kunskaper i verklighetsförankrade situationer.

Undervisning

Kursen är nätbaserad. Studenten arbetar individuellt och hennes/hans aktivitet och engagemang är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Kunskapskontroll och handledning sker via elektronisk kommunikation. Tillgång till en Internetansluten dator är därför en förutsättning.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment.
På delkurs 1 sker kunskapskontroll fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom inlämningsuppgifter eller ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).
På delkurs 2 tillämpas både löpande examination av vissa moment i form av inlämnings- och redovisningsuppgifter och en skriftlig avslutande hemtentamen. Den löpande examinationen kan vara muntlig eller skriftlig och den kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för on-line seminarier), eller vara sådan som studenten utför på egen hand. Detaljerad plan för sådana aktiviteter redovisas vid kursens början.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier (på halvfart) i ämnet Serbiska/kroatiska/bosniska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 90 högskolepoäng (SKB B, SKB C och SKB D), varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2013

 • Alexander, Ronelle Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar : with sociolinguistic commentary

  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook : with exercises and basic grammar

  2. ed.: Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alexander, Ronelle; Elias-Bursać, Ellen Bosnian, Croatian, Serbian, audio supplement : to accompany Bosnian, Croatian, Serbian, a textbook (6 CD set)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahl, Adolf; Gustafsson, Anders Jämförande ordbok från serbiska, kroatiska och bosniska till svenska

  Uppsala: Dahls, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan