Kursplan för Antikens kultur och samhällsliv A

Classical Archaeology and Ancient History A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK250
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-12-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2012
 • Behörighet: Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
- diskutera muntligt och skriftligt den antika grekiska och romerska världens kultur och samhällsliv, förutsättningar och bakgrund.
- redogöra muntligt och skriftligt för arkeologisk, historisk och ikonografisk teori och metod i samband med studiet av antikt källmaterial
- redogöra för grundläggande drag hos tidiga kulturer.
- kunna utföra grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger.

Innehåll

Delkurs 1. Antikens historia (7,5 hp)
Delkursen ger övergripande kunskaper om den grekiska och romerska antiken. Medelhavsvärldens historia från jordbrukets introduktion 6500 f.Kr. till det Västromerska rikets upplösning 600 e.Kr står i centrum. Viktiga historiska skeenden och fenomen i samhället behandlas vad gäller sociala förhållanden, politisk utveckling, ekonomi och kulturella uttrycksformer. Kursen ger även en introduktion till studiet av tidiga kulturer i allmänhet.

Delkurs 2. Antikens religion och samhälle (7,5 hp)
Delkursen ger kunskaper om de antika grekiska och romerska kulturernas religioner, ideologier och samhällsliv. I centrum står de tankar och idéer som formade olika trosuppfattningar, styrelseskick och maktordningar. Fenomen som t.ex. religionens betydelse i samhällslivet, demokrati, slaveri, festivaler, spel och mysteriekulter behandlas. Kursen ger även en allmän introduktion till olika samhälls- och religionsvetenskapliga infallsvinklar i studiet av tidiga kulturer.

Delkurs 3. Antikens topografi, konst och arkitektur (7,5 hp)
Delkursen ger kunskaper om de antika grekiska och romerska kulturernas topografi, konst och arkitektur. De materiella uttrycken för olika tankar och idéer står i centrum. Urbanism, stadsplanering och arkitektur behandlas, liksom olika uttrycksformer inom t.ex. måleri, skulptur- och reliefkonst. Förhållandet mellan offentlig och privat samt religiös och sekulär konst diskuteras. Olika drivkrafter hos beställare, tillverkare och betraktare av konstverk studeras. Kursen ger även grundläggande kunskaper i informationssökning i bibliotek och digitala samlingar samt enkel referenshantering.

Delkurs 4. Antikens skrift och litteratur (7,5 hp)
Delkursen ger kunskaper om antika grekiska och romerska texter, både dokumentära och litterära. Olika skriftsystems uppkomst och användning studeras. Texter och deras funktion på skilda medier, bl.a. inskrifter, mynt, papyri och lertavlor, diskuteras. Olika genrer och typer av texter tas upp till behandling och ett urval kända texter hämtade från grekisk eller romersk epik, drama, filosofi och juridik läses i översättning. Skillnaden mellan muntlig och skriftlig kultur och skriftens betydelse för och vid historiska analyser behandlas.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination kan ske genom skriftlig salsskrivning, skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen, eller genom någon kombination av dessa examinationsformer fastställd av kursansvarig examinator. Examination på engelska kan förekomma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 19, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Antikens historia (7,5 hp)

 • Morris, Ian; Powell, Barry B. The Greeks : history, culture, and society

  2nd: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Potter, D. S. Rome in the ancient world : from Romulus to Justinian

  London: Thames & Hudson, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Preziosi, Donald; Hitchcock, Louise A. Aegean art and architecture.

  Oxford: Oxford University Press, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer artiklar som läses i urval efter lärarens anvisningar.

Referenslitteratur

Rutter, J.B, Aegean Prehistoric Archaeology, http://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/

Delkurs 2: Antikens religion och samhälle (7,5 hp)

 • D'Ambra, Eve Roman women

  Cambridge: Cambridge University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hamel, Debra Trying Neaira : the true story of a courtesan's scandalous life in ancient Greece

  New Haven, CT: Yale University Press, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kyle, Donald G. Sport and spectacle in the ancient world

  Malden, MA: Blackwell, cop. 2007

  Läses i urval efter lärarens anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mikalson, Jon D. Ancient Greek religion

  2nd ed.: Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scheid, John An introduction to Roman religion

  Bloomington: Indiana University Press, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer artiklar som läses i urval efter lärarens anvisningar.

Referenslitteratur

Demos. Classical Athenian Democracy, http://www.stoa.org/projects/demos/home

 • Rawson, Beryl A companion to families in the Greek and Roman worlds

  Malden, MA: Wiley-Blackwell Publ., 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • James, Sharon L.; Dillon, Sheila. A companion to women in the ancient world

  Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beard, Mary; North, John; Price, Simon R. F. Religions of Rome. : Vol. 1 A history

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beard, Mary; North, John; Price, Simon R. F. Religions of Rome. : Vol. 2 A sourcebook

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kearns, Emily Ancient Greek religion : a sourcebook

  Oxford: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pomeroy, Sarah B Goddesses, whores, wives, and slaves : women in classical antiquity.

  New York: Schocken Books, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3: Antikens topografi, konst och arkitektur (7,5 hp)

Tillkommer artiklar som läses i urval efter lärarens anvisningar.

Referenslitteratur

 • Camp, John M. The archaeology of Athens

  New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Claridge, Amanda.; Toms, Judith.; Cubberley, Tony. Rome : an Oxford archaeological guide

  2nd ed., rev. and expanded: Oxford: Oxford University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gates, Charles; Yılmaz, Neslihan Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome

  2. ed.: Abingdon, Oxon: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 4: Antikens skrift och litteratur (7,5 hp)

 • Duignan, Brian Ancient philosophy : from 600 BCE to 500 CE

  New York: Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cook, Brian Francis Greek inscriptions

  London: Published for the Trustees of the British Museum by British Museum, cop. 1987

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morris, Ian; Powell, Barry B. The Greeks : history, culture, and society

  2nd ed.: Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rutherford, R. B. Classical literature : a concise history

  Malden, Mass.: Blackwell, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer läsning av antika texter i översättning, olika genrer, minst fem i urval efter lärares anvisningar.
Exempel: Homeros, Iliaden; Herodotos, Historia; ett grekiskt drama; Aristophanes, en komedi av Menander eller Herondas, en text av Platon eller Aristoteles, Polybios, Historia; poesi av Meleager; ett rättegångstal av Cicero; dikter av Vergilius, Catullus eller Horatius; Seneca; Marcus Aurelius; Augustinus.

Referenslitteratur

 • Fantham, Elaine Roman literary culture : from Cicero to Apuleius

  Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Taplin, Oliver Literature in the Greek and Roman worlds : a new perspective

  Oxford: Oxford University Press, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • McLean, Bradley Hudson An introduction to Greek epigraphy of the Hellenistic and Roman periods from Alexander the Great down to the reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337)

  Ann Arbor, Mich.: Univ. of Michigan Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Romilly, Jacqueline de A short history of Greek literature

  Chicago: University of Chicago Press, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cooley, Alison The epigraphic landscape of Roman Italy

  London: Inst. of classical studies, 2000

  Se bibliotekets söktjänst