Kursplan för Mekanik III

Mechanics III

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  Linjär algebra och geometri, Flervariabelanalys, allmän kurs, Mekanik II

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars allmänna kinematik och dynamik
 • tillämpa teorin för stela kroppars tre-dimensionella mekanik utgående från Eulers lagar
 • tillämpa kinematiska och dynamiska relationer för centralrörelse
 • redogöra för fundamentala storheter och samband inom den analytiska mekaniken
 • redogöra för grundläggande begrepp och principer inom den speciella relativitetsteorin
 • tillämpa teorierna genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse
 • visa analytisk problemlösningsförmåga med tekniska tillämpningar inom stelkroppsmekanik, analytiska mekanik och relativitetsteori
 • genomföra fysikaliska experiment samt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Följande moment behandlas i denna kurs:

Stel kropps allmänna rörelse: tröghetstensorn, Eulers ekvationer med tillämpningar.

Centralrörelse.

Tvångsvillkor och generaliserade koordinater, Hamiltons princip, Lagranges ekvationer med tillämpningar. Hamiltons ekvationer. Kopplade svängningar.

Speciell relativitetsteori.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Gästföreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4,5 hp).

Under kursen ges en dugga och/eller inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid ordinarie omtentamen.

För godkänd kurs fordras även godkänd laborationskurs (0,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Thornton, Stephen T.; Marion, Jerry B. Classical dynamics of particles and systems

  5. ed.: Belmont, Calif.: Brooks/Cole - Thomson learning, cop 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Taylor, John R. Classical mechanics

  Sausalito, Calif.: University Science Books, 2004, c2005

  Se bibliotekets söktjänst