Kursplan för Algoritmer och datastrukturer II

Algorithms and Data Structures II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL231
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  60 hp varav minst 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap inklusive Algoritmer och datastrukturer I.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda notationen för asymptotisk tillväxt av funktioner för att beskriva komplexitet hos algoritmer och beräkningsproblem.
 • härleda ekvationer för en algoritms komplexitet och lösa dessa.
 • använda vanliga algoritmiska tekniker som dynamisk programmering, "giriga" algoritmer, etc.
 • lösa enkla problem genom grafalgoritmer, strängmatchning och flödesnätverk.
 • definiera komplexitetsklasserna P och NP och diskutera den öppna frågan om P=NP.

Innehåll

Funktioners tillväxt, rekursiva algoritmers komplexitet. Datastrukturer för disjunkta mängder. Dynamisk programmering, "giriga" algoritmer, grafalgoritmer, t.ex. kortaste vägen och minimalt uppspännande träd. Maximalt-flödesproblem i flödesnätverk. Algoritmer för strängmatchning. Teori för svårlösta problem.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och övningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C.: Introduction to Algorithms. 3rd ed. MIT Press, 2009.