Kursplan för Fysik för kemister

Physics for Chemists

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB302
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2012
 • Behörighet: Genomgången kurs Linjär algebra och geometri I, 5 hp eller motsv.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för innebörden av Newtons ekvationer och lösa modellproblem baserade på dessa.
 • definiera grundläggande storheter inom elektrostatiken samt lösa problem inom elektrostatik av relevans för kemi.
 • redogöra för de grundläggande begreppen och sambanden inom vågrörelselära samt tillämpa dessa på modellproblem.
 • resonera kring de grundläggande sambanden inom fluidmekanik samt lösa relaterade modellproblem av relevans inom kemi.

Innehåll

Mekanik: Newtons ekvationer, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, arbete, energi, rotationsrörelse. Elektrostatik: Coulombs lag, elektrisk fältstyrka och potential, Gauss´ sats. Kondensatorer, elektrostatisk energi. Grundläggande vågrörelselära. Grundläggande fluidmekanik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna motsvarar 1 hp. För godkänt slutbetyg fordras att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis; Sears, Francis Weston

  13th ed., international edition: San Francisco: Pearson Addison Wesley, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst