Kursplan för Kryptologi

Cryptology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT075
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: Minst 120 hp inklusive en fortsättningskurs i programmering, Algoritmer och datastrukturer och Diskret matematik eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge exempel på hur teorier, principer och tekniker för hur kryptografiska metoder kan användas för att åstadkomma datasäkerhet
 • förklara teorin bakom vanliga kryptografiska metoder, bl.a. olika typer av hashfunktione, symmetriska och asymmetriska chiffer, digitala signaturer och slumptal
 • analysera, använda och implementera sådana metoder samt reflektera över deras begränsningar och tillämpbarhet

Innehåll

Teori och praktik för olika typer av chiffer, t.ex. klassiska chiffer, blockchiffer, flödeschiffer, affina chiffer, publika chiffer. Hashfunktioner med och utan nyckel, nyckelhantering, digitala signaturer och slumptal.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Examination

Tentamen (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 29, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Stinson, Douglas R. Cryptography : theory and practice

  3. ed.: Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, cop. 2006

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst