Kursplan för Mekanik

Mechanics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys. Eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partiklar, partikelsystem och stela kroppar.
 • visa förståelse för teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Newtons lagar, genom att förklara och använda teorin i enkla givna exempel.
 • tillämpa de fundamentala storheterna och den klassiska mekanikens teori genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse.
 • relatera Newtons och Eulers mekanik till tekniken i det vardagliga livet.
 • översätta en problemtext beskriven med ord till relevanta ekvationer och figurer.
 • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar, samt bedöma resultatens rimlighet.
 • genomföra fysikaliska experiment samt redovisa, förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Partiklars kinematik.
Partiklars dynamik: kraft, rörelsemängd, Newtons lagar, arbete och energi. Impuls.
Partikelsystem, masscentrum. Kraftmoment, rörelsemängdsmoment.
Stel kropps rörelse: Tröghetsmoment, Eulers lagar för translation och för rotation kring fix punkt.
Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar
Experimentellt arbete, laborationer, skriftliga redogörelser

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Under kursen ges en dugga och/eller inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen. För godkänd kurs fordras även godkända laborationer( 1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2012

 • Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis; Sears, Francis Weston

  13th ed., international edition: San Francisco: Pearson Addison Wesley, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk