Kursplan för Fotokemi

Photochemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB753
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp i kemi eller motsv. Spektroskopi, 10 hp och Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp, eller motsv. rekommenderas.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

 • beskriva och förklara vanliga fotokemiska och fotofysiska processer och mekanismer med lämpliga teoretiska modeller och tillämpa etablerade experimentella metoder för undersökning av dessa processer.
 • beskriva exciterade tillstånds växelverkan med omgivningen och tillämpa teorier för fotoinducerad elektronöverföring och excitationsenergiöverföring
 • beskriva struktur och funktion hos fotosyntetiska reaktionscentra och förklara antennsystems funktion
 • beskriva fotoprocesser i halvledare och i gränsytor mellan halvledare och adsorberande molekyler, samt förklara hur dessa kan användas för fotofysisk energiomvandling och fotokatalys
 • redogöra för miljöaspekter av atmosfärisk fotokemi, fotoskador i biologiska system, och terapeutiska tillämpningar av fotokemi

Innehåll

Absorption, exciterade tillstånd, vibronisk koppling, fluorescens, fosforescens, relaxation, lösningsmedelseffekter.

Elektron- och energiöverföring. isomeriserings- och dissociationsreaktioner, Norrish typ I och typ II-reaktioner, potentialenergiytor, "conical intersections".

Solspektrumet, antenner, reaktionscentra, fotoprocesser i organiska, oorganiska och sensiterade solceller, excitoner, halvledarövergångar, fotoström och fotospänning, kvantutbyte. Fotokatalys, fotoskador och reparation av DNA, fotodynamisk terapi.

Atmosfärskemi, reaktionsdynamik, metallkomplex, högre spinntillstånd, tillämpad fotokemi.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Wardle, Brian: Principles and Application of Photochemistry John Wiley and Sons Ltd, 2009 ISBN 978-0-470-01494-3