Kursplan för Envariabelanalys

Single Variable Calculus

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: Baskurs i matematik
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

• redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral;
• använda deriveringsreglerna och kunna använda sig av derivatan för beräkning av extremvärden;
• återge ett antal standardgränsvärden och använda dem för gränsvärdesberäkningar;
• använda olika integrationstekniker för att beräkna integraler;
• använda integraler för beräkning av areor, volymer och båglängder;
• redogöra för och använda grundläggande begrepp inom teorin för oändliga serier;
• beräkna elementära funktioners Taylorutveckling;
• lösa linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter, linjära differentialekvationer av första ordningen med hjälp av integrerande faktor samt separabla differentialekvationer;
• exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;
• översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för matematisk behandling lämplig form;
• presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Funktioner: monotonitet och invers. Inverserna till de trigonometriska funktionerna. Gränsvärde och kontinuitet: begrepp och räkneregler. Derivata: begrepp, räkneregler, kedjeregeln, medelvärdessatsen med tillämpningar. Extremvärdesproblem. Kurvritning. Integral: bestämd integral, primitiv funktion, integralkalkylens fundamentalsats. Integrationsteknik: substitutioner, partiell integration, integralen till rationella funktioner. Generaliserade integraler. Integrationstillämpningar: areor, volymer och båglängder. Taylors formel med tillämpningar.
Numeriska serier: konvergensbegreppet, konvergenskriterier för positiva serier, absolutkonvergens.
Konvergenskriterier för generaliserade integraler. Potensserier. Ordinära differentialekvationer: lösningsbegreppet, existens och entydighet. Linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter. Lösbara typer av differentialekvationer: separabla differentialekvationer och integrerande faktor.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar. Redovisningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) i mitten av kursen samt sluttentamen som täcker hela kursens innehåll (6 hp). Muntliga och skriftliga redovisningsuppgifter (0 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Derivator och integraler, Serier och ordinära differentialekvationer och Funktionslära för ingenjörer.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher. Calculus : a complete course

  7th ed.: Toronto: Pearson Addison Wesley, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk