Kursplan för Organisk kemi I

Organic Chemistry I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB410
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2012
 • Behörighet: Genomgången kurs Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

 • namnge organiska föreningar från de vanligaste ämnesklasserna, använda stereokemiska begrepp för att beskriva den tredimensionella strukturen hos organiska föreningar samt relatera organiska föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper till deras struktur
 • redogöra för grundläggande reaktioner såsom protonöverföring, addition, substitution, elimination, oxidation och reduktion inom organisk kemi
 • förklara och redogöra för teknisk framställning och industriell användning av några viktiga organiska föreningar samt göra enklare ekonomiska och miljömässiga bedömningar i samband därmed
 • beskriva strukturen hos de vanligaste typerna av biomolekyler och syntetiska makromolekyler samt känna till de vanligaste spektroskopiska metoderna i organisk kemi
 • planera och utföra laborativt arbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar, dokumentera i laboratoriejournal samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för laborationers resultat

Innehåll

Kemisk bindning, Lewisstruktur, formell laddning, funktionella grupper, molekylers konformationer, kokpunkt/smältpunkt/löslighet som funktion av strukturen, stereokemi, stereokemiska begrepp, syror och baser, pKa, samband mellan struktur och syrastyrka, alkener, alkyner, konjugerade system, aromater, aromaticitet, ljusabsorption, elektrofiler, nukleofiler, additionsreaktioner, substitutions- och elimineringsreaktioner, SN1, SN2, E1, E2, reaktioner hos alkoholer, aminer och etrar, epoxider, karboxylsyraderivat och dess reaktioner, estrar, amider, aldehyders och ketoners reaktioner, radikaler och radikalreaktioner, aromaters reaktioner, kolhydrater, aminosyror, peptider, proteiner, lipider, bulkpolymerer, additionspolymerer, kondensationspolymerer.
Laborationer: Organiska synteser som exemplifierar såväl teori som olika laboratorietekniker som används vid framställning, upprening och karakterisering av organiska föreningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar är obligatoriska. Kommunikationsträning och profilering enligt vald inriktning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 5 hp. Godkänt laboratoriearbete motsvarande 4 hp krävs också liksom godkänd kemiprofil/inlämningsuppgift, 1 hp, för att kursen skall godkännas. Kursbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultaten från det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.