Kursplan för Ledningsnät och dricksvattenberedning

Distribution and Treatment of Drinking Water

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV441
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal användning.
 • upprätta ett flödesschema för huvudprocesserna för behandling av yt- och grundvatten för produktion av dricksvatten
 • föreslå behandlingsmetoder för råvatten baserat på grund- och ytvatten
 • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten med utpumpning från ett verk mot en/flera högreservoar(-er)
 • förklara hur vattenledningsnät och högreservoarer samverkar, främst över och mellan dygn samt beräkna vilken utjämningsvolym som behövs i en reservoar vid bl.a. givna förbrukningsvariationer
 • redogöra för hur avloppssystem fungerar, innefattande kombinerade och duplicerade avloppsledningssystem
 • sammanfatta grunderna till gällande branschnormer samt regelverk för produktion och distribution av dricksvatten i Sverige och EU, samt branschnormer för dimensionering av ledningsnät

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten och uppsamlat ("harvested") regnvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning . Vanliga metoder för dricksvattenrening för de olika källorna. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt vattenverk. Utformning av vattenledningsnät med ett respektive flera anslutna vattenverk. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät och avloppsledningsnät (dimensionerande vattenflöden). Översikt av gällande branschnormer i Sverige, lag om allmänna vattentjänster och EU:s vattendirektiv.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp) samt godkända laborationer och övningar (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Water Treatment - Principles and Design (2nd Edition)

  John Wiley & Sons, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dricksvattenteknik. : 2 Grundvatten

  1. utg.: Stockholm: Svenskt vatten, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dricksvattenteknik. : 3 Ytvatten

  1. utg.: Stockholm: Svenskt vatten, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindström, Viveka Vårt vatten - Grundläggande lärobok i vatten- och avloppsteknik

  Svenskt vatten, 2012

  Obligatorisk