Kursplan för Processteknisk modellering

Technology of Process Modelling

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB759
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2012
 • Behörighet: 120 hp inklusive 60 hp kemi med Kemisk apparatteknik samt Beräkningsvetenskap I, 5 hp och Beräkningsvetenskap II, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och jämföra de grundläggandeegenskaperna hos olika typer av reaktorer samt olika driftssätt
 • bestämma specifikationer hos en eller flera reaktorer för att uppfylla givna processkrav i enklare system
 • analysera och beräkna materialbalansen på icke-reaktiva samt reaktiva en- och flerreaktorssytem
 • använda simuleringsverktyg för att optimera avancerade industriella kemiska och bioteknologiska problem vilka kräver lösning av system av ordinära differentialekvationer.
 • förklara och diskutera olika modeller som beskriver såväl enklare som mer komplexa kemiska och bioteknologiska system.
 • översiktligt beskriva principerna för hur lösare av partiella differentialekvationer fungerar och använda simuleringsverktyg för dessa.
 • redogöra för enklare storskaliga processer för tillverkning och/eller rening av läkemedel/biomolekyler inom industrin.
 • i stora drag redogöra för totalprocessen i en industriell verksamhet i termer av produktivitet, utbyte och kostnad per enhetsoperation/fullständig process.

Innehåll

Kemiska och bioteknologiska reaktioner och adsorption ur fysikalisk - kemisk aspekt. Reaktorer, Steady-state-drift. Materialbalans. En- och flerreaktorsystem. Frihetsgradsanalys. Reaktionshastighet. Omsättning. Ingenjörsmässiga separationsmetoder i pilot- och industriskala. Modellering av homogenfassystem. Introduktion till modellering av tvåfassystem och till användning av lösare för partiella differentialekvationer för sådana system med mer eller mindre färdiga program.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, lektioner, demonstrationer, laborationer och datorlaborationer. I kursen ingår även muntlig och skriftlig redovisning av en processuppgift.

Examination

Skriftligt prov anordnas i slutet av kursen 3 hp. För godkänd kurs fordras även att laboratoriearbetet och inlämningsuppgifter redovisats och godkänts 2 hp samt godkänd processuppgift 2,5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvängning av de ingående momenten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.