Kursplan för Generatordesign

Generator Design

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE065
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Förnybar elproduktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: 180 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 20 hp på avancerad nivå. Elektromagnetism II, Mekanik I/Mekanik baskurs, Elkraftteknik och någon kurs inom elkraftområdet på avancerad nivå skall ingå. Exempel på kurs inom elkraftområdet på avancerad nivå är Vindkraft - teknik och system och Vattenkraft - teknik och system.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • dimensionera en synkronmaskin med hjälp av datorbaserade hjälpmedel,
 • föreslå förändringar i den elektriska, mekaniska eller termiska designen av en generator och redogöra för följderna därav,
 • förklara kopplingen mellan den elektriska, mekaniska och termiska designen i en generator,
 • härleda generatorformeln utifrån Maxwell's ekvationer,
 • optimera designen av den magnetiska kretsen i en generator,
 • beräkna effektfaktor och lastvinkel utifrån fasdiagram.

Innehåll

Magnetiska och magnetiskt kopplade kretsar. Principer för elektromekanisk energiomvandling. Konstruktion av synkronmaskiner. Olika typer av synkronmaskiner. Konventionella generatorlindningar och högspänningslindningar. Fasdiagram för synkronmaskiner, effektfaktor och lastvinkel. Förluster, normaldrift och transienter i synkrongeneratorer. Excitationssystem, kylsystem, reaktiv effektreglering. Generatordesign med FEM verktyg. Produktionsteknik inklusive robotstyrning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och konstruktionsuppgift med handledning.

Examination

Muntlig eller skriftlig examination vid kursens slut (4 hp). Laborationer (2 hp) samt rapport från individuell konstruktionsuppgift (4 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE120, Generatordesign eller 1TE209, Generatordesign.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Material som tillhandahålls av institutionen.